مجید مختاری

دانشجوی دکترا، مهندسی هوافضا- سازه‌های هوایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

[ 1 ] - تحلیل تجربی و عددی رفتار دینامیکی اتصال T شکل کامپوزیتی با ناحیه چسبی مدرج پله‌ای بر اساس مدل رفتار تابعی

اتصال ها به علت حساسیت بیشتر در برابر انتقال بار، تمرکز تنش و ناهمگونی جنس، هندسه و شرایط مرزی، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین اجزا در سازه‌های کامپوزیتی هستند. اتصال‌های T شکل یکی از انواع پرکاربرد اتصال‌های کامپوزیتی محسوب می‌شوند. افزایش استحکام و ارتقای خواص دینامیکی اتصال به عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای مهندسی در حوزه‌ی اتصال‌ها مطرح بوده است. در این مقاله به بررسی تاثیر پلکانی کردن رفتار ...

[ 2 ] - مقایسه‌ی روش‌های تحلیل عددی آسیب پیش‌رونده در اتصالات پیچی کامپوزیتی و ارایه مدلی جدید برای تحلیل اتصالات پیچی

اتصالات به‌علت حساسیت بیشتر در برابر انتقال بار، تمرکز تنش و ناهمگونی طرفین اتصال (جنس، هندسه و شرایط مرزی)، یکی از مهم‌ترین اجزا در سازه‌های کامپوزیتی هستند. تحلیل عددی تمامی اتصالاتی که در یک سازه‌ی بزرگ وجود دارد کار زمان‌بر و پر هزینه‌ای است. استفاده از معیارهای مناسب برای یافتن بحرانی‌ترین اتصال مکانیکی در مدل‌سازی دقیق اتصالات سازه‌های بزرگ، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به ب...

[ 3 ] - An Analytical Approach to Thermoelastic Bending of Simply Supported Advanced Ribbed Composite Plates

In the present paper, an analytical approach is used to study the thermal deflections of a simply supported composite plate with a beam-like stiffener. The results for a plate–beam system exposed to a sinusoidal thermal load is used to study the effects of the low Earth orbit (LEO) thermal conditions on the composite plates, which have been used in the structure of satellites and spacecraft. To...

نویسندگان همکار