ساناز نقیبی

واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

[ 1 ] - پوشش دهی فولاد با رزین آلکیدی بلند تقویت شده با نانوذرات سیلیکون کاربید به منظور ارتقای مقاومت به خوردگی

برای بهبود خواص پوشش‌های آلی می‌توان با اضافه کردن پرکننده‌هایی مانند نانو ذرات سرامیکی، پوشش را تقویت کرد. در تحقیق حاضر پوشش نانوکامپوزیتی آلی- معدنی شامل نانو ذرات سیلیکون کاربید در زمینه آلکیدی بر روی زیر‌لایه فولاد زنگ نزن L316 اعمال شده است. در این راستا از مقادیر 1، 2 و 3 درصد وزنی نانو ذرات سیلیکون کاربید در زمینه رزین آلکیدی و به منظور تهیه نانوکامپوزیت استفاده گردید. به منظور پخش مناس...

[ 2 ] - Application of Taguchi design for optimization of corrosion behavior of amorphous silica thin film deposited through sol-gel dipping technique

Amorphous silica thin films were applied on the 316L stainless steel substrates by sol-gel dipping technique. The starting chemicals (TEOS, ethanol, HCl, PEG, and NaOH) were used to prepare a gel and then deposited on a substrate. The microstructure, topography, corrosion behavior, and surface hardness were investigated using SEM, AFM, electrochemical method, and micro-hardness measurements. Th...

[ 3 ] - Fabrication of high–strength alumina composite foams through gel–casting process

A water–soluble gelatin combined with polyethylene microspheres were developed to prepare alumina composite foam. Gelatin was used as the gelling agent and polyethylene was used as pore making template. On the other hand, kaolin was used to provide green strength and CuO was applied to decrease the required temperature as a sinter aid. Alumina bodies need elevate temperature for sintering, incr...

[ 4 ] - The Effect of the Mg Content on Mechanosynthesis of ZrB2–SiC–ZrC Composite in the Mg/ZrSiO4/B2O3/C System

The influence of magnesium content on the mechanosynthesis of ZrB2–SiC–ZrC composite in Mg/ZrSiO4/B2O3/C mixture was investigated. Thermodynamic evaluations revealed that the amount of Mg played a main role, thereby; the overall reaction enthalpy and adiabatic temperature (Tad) changed by variation of magnesium content. According to differential thermal analysis (DTA) results, after 45min milli...

[ 5 ] - Evaluation of Photocatalytic Activity of Fe Doped TiO2 Thin Film Prepared by sol-gel hot dip-coating

The application of Fe–TiO2 photocatalysis using sol–gel method by hot–dipping technique was investigated. Then, the influences of fabrication parameters, molar ratios of Fe to TiO2, the sol temperature, poly ethylene glycol (PEG) content and the number of dipping cycles on the photocatalytic activity in visible light region were mainly studied. The experimental results revealed the sample with ...

[ 6 ] - سنتز سبز نانوذرات اکسید روی از طریق تجزیه حرارتی کمپلکس روی به‌دست آمده از فنیل آلانین

در این تحقیق با بکارگیری روش شیمی سبز و استفاده از اسید آمینه فنیل آلانین، نانوذرات اکسید روی فرآوری شدند. در این راستا ابتدا ترکیبات اولیه فنیل آلانین، نمک سولفوسالیسیل آلدهید سدیم و استات روی بصورت جداگانه در آب حل شدند. محلول‌های حاصل ترکیب و نگهداری شدند تا رسوب‌گذاری نماید. رسوب حاصل با عنوان کمپلکس روی تحت عملیات حرارتی قرار گرفت تا اکسید روی بدست آید. نتایج آنالیز حرارتی نشان داد تغییرات...

[ 7 ] - فرآوری نانوذرات اکسید روی از لیگاند N ـ سولفوسالیسیدین گلایسیناتو به روش شیمی سبز

استفاده از روش‌های شیمی سبز در فرآوری نانومواد به سرعت در حال رشد بوده و جایگزین روش‌های مبتنی بر حلال‌ها و واکنش‌گرهای سمی خواهد شد. در این تحقیق نانوذرات اکسید روی به روش نوین شیمی سبز با استفاده از لیگاند محلول در آب N-سولفوسالیسیدین گلایسیناتو سنتز و مشخصه‌یابی شدند. برای این منظور ابتدا کمپلکس معدنی روی (II) و N-سولفوسالیسیدین گلایسیناتو از تراکم اسیدآمینه گلایسین با سولفوسالیسیل آلدهید در...

[ 8 ] - Amelioration of the acid blue oxidation process by as-synthesized ZnO nanoparticles: Optimization of the dye and photocatalyst concentration together with the pH of the solution

In this research, ZnO nanoparticles (NPs) were synthesized using a binary Zn(II) Schiff-base complex. The complex heat-treated to prepare ZnO nanoparticles via thermal decomposition route at a temperature of 500 °C. The formation of single-phase ZnO nanoparticles and their microstructures were studied by XRD pattern, SEM and TEM observation. The photo-degradation characteristic of the as-prepar...

[ 9 ] - Anticorrosive Performance of Polyester–melamine Coating Fortified with Zinc Ferrite Nanoparticles

In this study, nanoparticle zinc ferrites with different particle sizes were synthesized via sol-gel method using ferric nitrate and zinc nitrate. The obtained gel was dried and calcined at three different temperatures (i.e. 500, 600 and 800 °C) for 2 h. Adequate amounts of the as-synthesized nanoparticle samples were then added to the mixture of polyester resin and formaldehyde resin. The ...

[ 10 ] - Antibacterial response of Cd-TiO2/PEG/folic acid nanocomposite under ultraviolet, visible light, or ultrasonic irradiation

Synthesis and characterization of Cd-TiO2/PEG/FA nanocomposite as a biomaterial is the main aim of this research. Cd-doped TiO2 nanoparticles (NPs) were synthesized by solvothermal assisted sol-gel method. Then, polyethylene glycol (PEG) was added to the as-synthesized NPs in order to modify their surface and to prevent agglomeration. In the next step, folic acid (FA) was conjugated to Cd-TiO2/...

[ 11 ] - Synthesis of CuO nanorods via thermal decomposition of copper-dipicolinic acid complex

Template-free CuO nanorods were synthesized through a three-step chemical method with no water-insoluble materials. The first step included the preparation of a Cu-complex, which was obtained from dipicolinic acid, L-lysine, and copper nitrate. Then, as the second step, the obtained solution was allowed to be relaxed for a week to and formation of some blue single-crystals single crystals, whic...