کامران رهنما

دانشیار، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

[ 1 ] - تفکیک گونه‌های Leptosphaeria maculans و Leptosphaeria biglobosa عوامل بیماری ساق سیاه کلزا با برخی خصوصیات هاگ‌های جنسی در برخی جدایه‌ها از استان‌های مازندران و گلستان

خصوصیات آسکوسپورهای هشت جمعیت قارچ­های عوامل بیماری ساق سیاه کلزا Leptosphaeria maculans و L. biglobosa در استان‌های مازندران و گلستان جداسازی شده از بقایای کلزا و خردل وحشی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس طول و عرض آسکوسپورها نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح 1% در جمعیت­های هر دو گونه وجود دارد. تغییرات طول و عرض آسکوسپورها به ترتیب 25/6 و 5/2 میکرومتر از بالاترین تغییرات دامنه ...

[ 2 ] - شناسایی، پراکنش و بیماری‌زایی گونه های قارچ فوزاریوم جدا شده از ریشه و طوقه ی طالبی و خربزه در استان خراسان رضوی

     به­ منظور شناسایی و ارزیابی بیماری‌زایی جدایه­های قارچ فوزاریوم‌ مرتبط با پوسیدگی ریشه و طوقه­ی طالبی و خربزه طی سال­های زراعی 89-1388 از ریشه‌ها و بوته‌های دارای علائم بیماری از مزارع مختلف استان خراسان رضوی شامل شهرستان‌‌های مشهد، کاشمر، مه‌ولات، خواف، تربت جام، نیشابور، فریمان و سرخس نمونه‌برداری گردید. قطعات بافت‌های آلوده پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم 1% روی محیط  PDA کشت داده ...

[ 3 ] - شناسایی و بیماری‌زایی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه برخی گیاهان جالیزی در منطقه شاهرود

پوسیدگی طوقه و ریشه از مهم‌ترین بیماری‌های کدوییان در جهان است. جهت شناسایی عوامل قارچی مولد این بیماری در سال زراعی 90-1389 از مزارع محصولات جالیزی (هندوانه، خربزه و طالبی) در منطقه شاهرود، میامی و بیارجمند بازدید و نمونه‌های مشکوک به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه جمع‌آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. قطعات بافت­های آلوده پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلرید سدیم 1 درصد روی محیط کشت PDA و یا بدون ضدعفون...

[ 4 ] - بررسی اثرات ضد قارچی چند اسانس گیاهی در رشد قارچ عامل پوسیدگی سفید ساقه کلزا (Sclerotinia sclerotiorum) در شرایط آزمایشگاه

استفاده از اسانس‌های گیاهی به عنوان عوامل ضدمیکروبی در چند سال اخیر افزایش یافته است. در این بررسی فعالیت ضد قارچی اسانس‌های نعناع (Mentha piperita)، رازیانه (Foeniculum vulgare) و آویشن (Thymus vulgaris) روی قارچ Sclerotinia sclerotiorum در شرایط آزمایشگاه به روش اختلاط اسانس با محیط کشت PDA در 5 غلظت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مشخص کرد که اسانس نعناع تأثیر کافی بر روی رشد میسلیوم قارچ نداشت...

[ 5 ] - ارزیابی مقاومت نارون چتری، ملج و نارون چینی به Ophiostoma novo-ulmi، عامل بیماری مرگ هلندی نارون

بیماری مرگ هلندی نارون یکی از مهمّترین بیماریهای آوندی است که تاکنون باعث بوجود آمدن اپیدمی‌های بسیار شدید و وسیعی در دنیا شده است. امروزه با توجه به ظهور گونه‌ها و نژادهای مهاجم‌تر بیماری، در راستای اقدامات مدیریتی علیه این بیماری، بهترین راه استفاده از گونه‌ها و واریته‌های مقاوم تشخیص داده شده است. در این تحقیق میزان مقاومت سه گونه نارون چتری (Ulmus carpinifolia var. umbraculifera Rehd.)،  ملج...

[ 6 ] - کنترل بیولوژیک نماتد Meloidogyne javanica توسط جدایه Trichoderma harzianum و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در گوجه فرنگی

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanicaبه وسیله جدایه Trichoderma harzianum در گوجه‌فرنگی رقم کینگ استون در شرایط گلخانه و آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش تاثیر غلظت‌های 103 الی 108 اسپور در میلی لیتر قارچ روی میزان بیماری (متوسط قطر گال، متوسط وزن تر ریشه و اندام‌های هوایی، متوسط تعداد توده تخم به ازاء هر گیاه و متوسط تعداد تخم به ازای هر توده تخم) بررسی گردید....

[ 7 ] - شناسایی گونه های Leptosphaeria maculans و L.biglobosa با استفاده از برخی خصوصیات ریخت‌شناسی در شرایط آزمایشگاهی

این بررسی به منظور تفکیک گونه مهاجم maculansLeptosphaeriaو غیر مهاجم L.biglobosa عوامل بیماری ساق سیاه کلزا، با تعیین ارتباط رشد پرگنه، تولید رنگدانه و پیکنیدیوم 49 جدایه از این عوامل در چهار محیط غذایی و چهار دما (مجموع 784 تیمار) در سه زمان بررسی و سه تکرار انجام گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد بین جدایه‌ها از نظر رشد پرگنه در محیط‌های غذایی و تیمارهای دم...