محمدرضا عطاران

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران

[ 1 ] - بررسی فعالیت پرواز زنبور (Trichogramma brassicae Bezd. (Hym., Trichogrammatidae در نسل ها و دماهای مختلف پرورشی

پرواز یکی از ویژگی ­های مهم حشرات بوده که به پراکنش آن­ها در جهت یافتن میزبان، جفت، غذا و نظایر آن کمک می‌کند. در زنبورهای تریکوگراما بررسی فعالیت پرواز هم از جنبه پراکنش و هم از لحاظ بررسی کیفیت زنبورها حائز اهمیت است. در این بررسی پرواز زنبورهای Trichogramma brassicae در سه نسل 18، 24 و 31 و در 3 دمای20، 25 و 1±30 درجه سلسیوس با رطوبت نسبی 5±70% و 16 ساعت نوردهی در روز مورد بررسی قرار گرفت. آ...

[ 2 ] - کنترل بیولوژیک کرم سیب با استفاده از زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum بر مبنای مدل پیش‌آگاهی ساعت ـ درجه

کرم سیب، Cydia pomonella،آفت کلیدی باغ‌های سیب است. در این پژوهش، کارایی سوش بومی زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum در کنترل بیولوژیک کرم سیب، ضمن تعیین دقیق زمان رهاسازی زنبورها با استفاده از مدل پیش‌آگاهی از فنولوژی بر مبنای ساعت ـ درجة سلسیوس، در کنار تیمار کنترل شیمیایی و شاهد در یک باغ سیب ارزیابی شد. همچنین، ضمن تعیین بیوفیکس کرم سیب با استفاده از تله‌های فرمونی، دمای محیط به‌من...

[ 3 ] - ارزیابی فراسنجه‌های زیستی سه گونه از زنبورهای پارازیتوئید جنسTrichogramma روی کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae در شرایط آزماﻳشگاهی

یکی از مهم­ترین آفات باغات انار ایران، شب‌پره‌ی کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) می‌باشد که سالانه خسارت­های قابل توجهی به‌باغات انار وارد می سازد. زنبور­های تریکوگراما یکی از عوامل اصلی کنترل بیولوژیک این آفت در سطح باغ ها هستند که می توان از آن‌ها به‌شکل مؤثری برای کاهش خسارت استفاده شود. در این تحقیق زیست‌شناسی و برخی از فراسنجه‌های مهم زیستی سه گونه زنبور Trichogram...

[ 4 ] - جمع‌آوری، شناسایی و انتخاب سوش بومی زنبورهای انگل‌وارۀTrichogramma به منظور کنترل بیولوژیک کرم سیب،Cydia pomonella در منطقۀ دماوند

به منظور انتخاب گونۀ مناسبی از زنبورهای تریکوگراما برای کنترل بیولوژیک کرم سیب، تعدادی از گونه‌های زنبورهایTrichogrammaضمن نمونه‏برداری مستقیم از تخم‌های کرم سیب و دیگر بال‌پولک‌داران فعال در باغ‌های سیب و استفاده از تله‌های تخم، از باغ‌های تحت مطالعه در شمال شرق استان تهران جمع‌آوری و شناسایی شدند. آزمایش‌هایی در قالب طرح کاملاً تصادفی در راستای ارزیابی و مقایسۀ میزان باروری و طول عمر زنبورها د...