محمد غفاری مجلج

استادیار گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، چالوس، ایران

[ 1 ] - تبیین عوامل مؤثر بر استفاده معلمان ابتدایی شهرستان بندرانزلی از فن‌آوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فعالیت های آموزشی

آموزش و پرورش، به منظور حفظ و ارتقای نقش خود در امر تعلیم و تربیت دانش ‌آموزان، ناگزیر از به‌کارگیری فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل مؤثر بر استفاده‌ معلمان ابتدایی شهرستان بندرانزلی از فن‌آوری‌ های اطلاعاتی و ارتباطی در فعالیت‌ های آموزشی به انجام رسید. این پژوهش، کمی- کاربردی و از نظر گردآوری داده ‌ها، پیمایشی است. از 280 نفر معلم ابتدایی شهرستان بندران...

[ 2 ] - مقایسه دیدگاه معلمان و دانشجو معلمان در ارزیابی برنامه درسی تربیت معلم عصر فاوا براساس مبانی فلسفی و اجتماعی

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نظام آموزشی تربیت معلم در عصر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات براساس تحلیل مبانی فلسفی و اجتماعی آن از دیدگاه معلمان و دانشجویان انجام شد. این پژوهش با عنایت به روش تحقیق، توصیفی از نوع زمینه‌یابی است. جامعه آماری آن را کلیه معلمان مشغول به تدریس در نظام آموزش و پرورش و دانشجو معلمان در حال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزشی آموزش و پرورش تشکیل داده که تعداد آنها 4...

[ 3 ] - بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با جامعه پذیری سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر به منظور ارائه راهکارهای کاربردی

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با جامعه پذیری سازمانی می باشد. جامعه پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر هستند، از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به حجم 149 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد. جهت سنجش وضعیت سرمایۀ اجتماعی از پرسشنامۀ 27‌سؤالی محقق‌ساخته که بر‌اساس مدل ناهاپیت ...

[ 4 ] - تبیین عوامل مؤثر بر استفاده معلمان ابتدایی شهرستان بندرانزلی از فن‌آوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فعالیت های آموزشی

آموزش و پرورش، به منظور حفظ و ارتقای نقش خود در امر تعلیم و تربیت دانش ‌آموزان، ناگزیر از به‌کارگیری فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل مؤثر بر استفاده‌ معلمان ابتدایی شهرستان بندرانزلی از فن‌آوری‌ های اطلاعاتی و ارتباطی در فعالیت‌ های آموزشی به انجام رسید. این پژوهش، کمی- کاربردی و از نظر گردآوری داده ‌ها، پیمایشی است. از 280 نفر معلم ابتدایی شهرستان بندران...

[ 5 ] - مقایسه دیدگاه معلمان و دانشجو معلمان در ارزیابی برنامه درسی تربیت معلم عصر فاوا براساس مبانی فلسفی و اجتماعی

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نظام آموزشی تربیت معلم در عصر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات براساس تحلیل مبانی فلسفی و اجتماعی آن از دیدگاه معلمان و دانشجویان انجام شد. این پژوهش با عنایت به روش تحقیق، توصیفی از نوع زمینه‌یابی است. جامعه آماری آن را کلیه معلمان مشغول به تدریس در نظام آموزش و پرورش و دانشجو معلمان در حال تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزشی آموزش و پرورش تشکیل داده که تعداد آنها 4...

[ 6 ] - نقش کیفیت زندگی کاری در رفتار شهروند سازمانی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروند سازمانی می باشد. جامعه پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر هستند، از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ای به حجم 149 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد. جهت سنجش وضعیت کیفیت زندگی کاری از پرسشنامه‌ی30 سؤالی محقق ساخته که بر اساس مدل وا...