غلامرضا لطیفی

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

[ 1 ] - بررسی تطبیقی آراء روش شناختی ماکس وبر و پیتر وینچ

جامعه شناسی در دهه های اخیر دورانی خاص را تجربه کرده است. از یک سو، تاکید بر هدایت مفهومی و روشی و از سوی دیگر فرار از دامن خردگرایی محض که اثرات زیان بار آن در علوم مختلف، به ایجاد تفکرات پسا تجدد منتج گردیده است. وبر را یکی از بنیان گذاران اصلی جامعه شناسی می دانند، اما نوشته هایش بسیار گسترده تر از این عرصه بوده و بسیاری از حوزه های تاریخی، نظریه حقوقی، اقتصاد و مطالعه تطبیقی را در بر می گیر...

[ 2 ] - جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزی منطقه ای ایران

با توجه به اهمیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، بررسی دلایل ناکامی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران، امری ضروری به نظر میرسد. برای این منظور، نگاهی به جایگاه مناطق آزاددر برنامه ریزی منطقه ای ایران می تواند مفید واقع شود. از این رو، در مقاله حاضر سعی می شود ضمن تبیین جایگاه مناطق آزاد تجاری - صنعتی در نظام برنامه ریزی ایران و ذکر شاخصهای موثر د...

[ 3 ] - هرمنوتیکت از دیدگاه هایدگر در شهرسازی

در این مقاله سعی گردیده تفکر هرمنوتیکی هایدگر در شهرسازی مورد مطالعه قرار گیرد و با توجه به طرح مباحث فلسفی و شناختی که مطرح می گردد تا آن جا که امکان دارد به هدف نزدیک شویم. هرمنوتیک در لغت به معنای تاویل کتب مقدس است و فهم این کتب را در قالب پدیدار شناسی مورد بازبینی قرار می دهد. هرمنوتیک علم یا نظریه تأویل است. ریشه واژه «هرمنوتیک» واژه یونانی hermenevein است به معنای تأویل کردن، به زبان خود...

[ 4 ] - مدیریت شهری در ایران (محدودیت ها، چالش ها و راه کارها)

۱۳76-1368در شهر تهران است.این تحقیق به شیوه پیمایشی (Survey) انجام شده و جامعه آماری آن کارشناسان شهرداریتهران و استادان دانشگاه و مشاوران شهرسازی است که با استفاده از روش های رایج نمونه گیریحجم نمونه برآورد گردید و نهایتاً به ۱۵۶ نفر رسید، نظریه های مختلفی در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفتند که سه طیف را در بر می گیرند و به طور خلاصه عبارتند از: ۱- نظریه پردازان مکتب جامعه شناسی شهری شیکاگو (پ...

[ 5 ] - توسعه شهری پایدار و توسعه فرهنگی

دو مفهوم توسعه فرهنگی و توسعه پایدار شهری در ادبیات برنامه ریزی شهری کاربست زیادی یافته و غالبا در کنار هم قرار می گیرند. یعنی توسعه فرهنگی ضرورتاً می تواند به توسعه پایدار شهری و نیز پایداری شهری کمک نماید. سابقه تاکید بر شهر و محیط زیست در گردهمایی های بین المللی چندان طولانی نیست. اولین گردهمایی زیست محیطی در اروپا در سال ۱۹۵۷ برگزار شد و در قطعنامه آن، در سه مورد به شهرها توجه شده است. در من...

[ 6 ] - بررسی وتحلیل شاخص های مسکن شهری به منظور تعیین اولویت های برنامه ریزی مسکن (مطالعه موردی: مناطق 22 گانه شهر تهران)

شاخص های مسکن از مهمترین موارد در برنامه ریزی ها و شناخت وضع موجود است که بررسی آن باعث می شود در اولویت های برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات به نحوی مطلوب تاثیرگذار واقع شوند. کلانشهر تهران به عنوان پایتخت و پرجمعیت ترین شهر کشور دارای مشکلات متعددی در بخش مسکن می باشد که توجه به برنامه ریزی های متناسب با شرایط موجود در جهت بهبود وضعیت مسکن در آینده باید مد نظر قرار گیرد. در این پژوهش با استفاده ...

[ 7 ] - نقش مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر ایجاد نهادهای اجتماعی در شهر فردوسیه- شهرستان شهریار

امروزه به دلیل کم رنگ شدن مشارکت شهروندان در امور و مسائل شهری و همچنین اعتماد اندک به این نهادها،سرمایه اجتماعی به عنوان هر آنچه که در زندگی شهروندان مهم می­باشد، با مؤلفه­هایی همانند اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی در ایجاد نهادهای اجتماعی نقش به سزایی را ایفا می کند. بنابراین ضرورت مطالعه بیشتر در این زمینه که مؤلفه­های سرمایه اجتماعی در ایجاد نهادهای اجتماعی از نظر شهروندان در شهر فردوسیه چ...

[ 8 ] - پهنه بندی آمایش دفاع شهری تهران بااستفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)

آمایش دفاع شهری فرآیندی است که از طریق بازسازماندهی فضایی یک شهر سعی در کاهش آسی بپذیری و افزایش پایداری و تاب آوری پدافندی آن در برابر حملات خصمانه دشمن دارد. در این راستا، پژوهش حاضر به پهنه بندی عرصه های جغرافیایی مختلف کلانشهر تهران در قالب طبقاتی همگن از نظر آسیب پذیری دفاع غیرعامل پرداخته است. بدین منظور با مطالعه پژوهش های پیشین در زمینه مدیریت بحران های طبیعی و انسان ساخت اقدام ...

[ 9 ] - بازشناسی اندیشه آرمانشهری مدرن در ادبیات داستانی دو دهه آخر قبل از انقلاب اسلامی ( با تاکید بر آثار نادر ابراهیمی)

  از مهم‌ترین پدیده‌هایی که همواره، ارتباطی تنگاتنگ با ادبیات داشته، شهر به عنوان عرصه حضور جامعه و زندگی اجتماعی است. بر این اساس در طول تاریخ ادبیات، حضور آرمانشهرهای متعددی مشاهده‌می‌شود که گاه جنبه ادبی و رمانتیک و گاه جنبه واقع‌گرایانه و اجتماعی دارند. هدف این مقاله بازشناسی اندیشه آرمانشهری مدرن ایران در ادبیات داستانی دو دهه قبل از انقلاب اسلامی (سال‌های 1342 تا 1357) است که با تأ...