لیلا مسلمی

گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

[ 1 ] - بررسی اثر عصاره رازیانه بر دیسمنورة اولیه

چکیده زمینه و هدف :دیسمنورهاولیهبه عنواندردلگنیدرغیابیکضایعهپاتولوژیکمشخصدردورانقاعدگیتعریفمی شودودرماناصلیآناستفادهازداروهایضدالتهابی<...

[ 2 ] - مقایسة آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر بابل در مورد بیماری ایدز

چکیده زمینه و هدف: ایدز یکیازبزرگترینمعضلاتبهداشتیدربسیاریازکشورها در قرنبیستویکممی باشد.هدف از این مطالعه، تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان به بیماری ایدز در دبیرستانهای شهرستان بابل است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعة توصی...

[ 3 ] - بررسی اثر عصاره رازیانه بر دیسمنورة اولیه

چکیده زمینه و هدف :دیسمنورهاولیهبه عنواندردلگنیدرغیابیکضایعهپاتولوژیکمشخصدردورانقاعدگیتعریفمی شودودرماناصلیآناستفادهازداروهایضدالتهابی<...

[ 4 ] - مقایسة آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر بابل در مورد بیماری ایدز

چکیده زمینه و هدف: ایدز یکیازبزرگترینمعضلاتبهداشتیدربسیاریازکشورها در قرنبیستویکممی باشد.هدف از این مطالعه، تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان به بیماری ایدز در دبیرستانهای شهرستان بابل است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعة توصی...