رسول عباسی

استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه حضرت معصومه (س) (مسئول مکاتبات)

[ 1 ] - بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر قصد خرید اینترنتی کتاب با نقش میانجی اعتماد و تصویر شرکت

هدف: هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر قصد ‌خرید الکترونیکی کتاب با نقش میانجی اعتماد و تصویر شرکت نزد مشتریان است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده‌ها، توصیفی ـ تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی شهر تهران (شریف، امیرکبیر و علم و صنعت) است که حداقل یک‌ بار ...

[ 2 ] - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت دانش نخبگان در دانشگاهها

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت دانش نخبگان با تأکید بر دانشگاههاست که به بررسی این عوامل در دو بعد درونی و بیرونی می‌پردازد. ابعاد درون‌سازمانی شامل فرهنگ، فنّاوری اطلاعات، مدیریت، منابع انسانی و ساختار، و ابعاد برون‌سازمانی شامل رقابت، بسترهای ملی حاکم، ارتباطات بیرونی دانشگاه و سازوکار حل مسائل ملی است. روش: روش پژوهش، تحلیل محتوای اسنادی و روش گردآوری اطل...

[ 3 ] - تدوین الگوی اقدامات اثربخش در مساجد

یکی از مهمترین موضوعاتی که توجه محققان سازمان­های داوطلبانه را به خود جلب کرده شناسایی اقدامات اثربخش در مدیریت این سازمان­هاست. تحقیق حاضر با هدف شناسایی عناصر الگوی اقدامات اثربخش که بخش فرآیند در سیستم مدیریت اثربخش مسجد را تشکیل می­دهد، صورت گرفته است. روش طراحی الگوی مفهومی در این پژوهش، مفهوم­سازی عملی منفرد است. از روش دلفی برای تأیید الگوی طراحی شده استفاده شده. گردآوری اطلاعات از منابع...

[ 4 ] - تدوین الگوی مدیریت اثربخش مسجد

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عناصر اساسی الگوی مدیریت اثربخش مسجد انجام شده است. روش طراحی الگوی مفهومی در این پژوهش، مفهوم‌سازی عملی منفرد بوده و گردآوری اطلاعات از منابع مختلف علمی و دینی انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر جهت‌گیری تحقیق، بنیادی؛ فلسفه تحقیق، اثبات‌گرا؛ رویکردهای تحقیق، استقرائی؛ استراتژی تحقیق، پیمایشی (دلفی)؛ اهداف تحقیق، اکتشافی و نیز از نظر افق زمانی، مقطعی است. با طراحی پرسشن...

[ 5 ] - شناسایی ابزارهای ترفیعی و تبلیغی مناسب برای ارتقای برند فرش دستباف ایران در بازارهای خارجی

The handmade carpet of Iran with outstanding cultural and artistic qualities is a product that has been registered for several decades as a significant commodity in the non-oil export basket of Iran. The purpose of this research is to determine the importance of indicators for assessing promotional and promotional tools for handmade carpets and to determine the priority of tools used to introdu...

[ 6 ] - چارچوب عوامل ارتقای اعتماد مدیر فروش به فروشنده

از منظر سرمایة اجتماعی سازمانی، یکی از دلایل عدم دستیابی سازمان‌ها به مزیت رقابتی ضعف اعتماد بین مدیران و کارکنان در بخش‌های مختلف سازمان است. به صورت خاص، در بخش فروش، مدیریت نیروی فروش شامل روابط بین‌فردی میان مدیر فروش و فروشنده است. اعتماد در این بخش نیز اهمیتی بسزا دارد. ازین‌رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد مدیر فروش به فروشنده در قالب چارچوبی مفهومی بود. پژوهش حاضر...

[ 7 ] - Analyzing the challenges of hand_made carpet weavers during the economic sanctions period

In recent years, the wave of economic sanctions has overshadowed Iran's economy with the aim of reducing the financial power, national welfare and disbelief, and a new confrontation has opened up on the Iranian economy. With respect to special importance and role of carpet weaving and its place in the country's economy, identifying and studying the recent problems of hand-made carpet weavers al...