سیاب ممی پور

استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

[ 1 ] - شناسایی فرصت‌های صادراتی بالقوه و بالفعل محصولات با فناوری پیشرفته در ایران (رهیافت مدل پشتیبانی تصمیم‌گیری)

محصولات با فناوری پیشرفته (هایتک) نقش بسزایی در مبادلات تجاری جهان دارند. اقتصاد ایران اگرچه با حجم کم صادرات محصولات مختلف صنایع با فناوری برتر، جایگاه برجسته‌ای در جهان ندارد، پتانسیل‌هایی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه دارد که با توجه و برنامه‌ریزی صحیح در تولید محصولات با‌کیفیت و به‌کارگیری دانش بازاریابی، می‌تواند موجبات رشد و توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات شود.                 در ا...

[ 2 ] - صندوق توسعه ملی یا توزیع مستقیم درآمدهای نفتی (بررسی مقایسه‌ای)

وجود منابع غنی نفتی و چالش‌های عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را در نیل به توسعه پایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است. این مطالعه سعی دارد اثرگذاری حالت‌های مختلف گردش وجوه نفت بر اجزای تولید ناخالص داخلی را بررسی کند و با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر دو رویکرد «صندوق توسعه ملی» و «توزیع مستقیم درآمدهای نفتی» را تجزیه‌و‌تحلیل نماید. ...

[ 3 ] - ارزیابی کارایی زیست‌محیطی شرکت‌های برق منطقه‌ای: مقایسه مدل‌های شعاعی و غیرشعاعی

در این مطالعه با بهره‌گیری از الگوی ناپارامتریک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) کارایی زیست‌محیطی 16 شرکت برق منطقه‌­ای کشور در بازه زمانی 1389-1393محاسبه شده است. بر خلاف مدل­‌های سابق کارایی که بیشتر بر مدل­‌های شعاعی تمرکز داشته­‌اند در این تحقیق ضمن معرفی چند مدل غیرشعاعی (شامل مازاد‌مبنا، تابع فاصله جهت­‌دار بر مبنای مازادها و بُرد تنظیم شده) و مقایسه روش آن­ها با مدل­‌های شعاعی (شامل CCR و تابع ...

[ 4 ] - بررسی و محاسبه همسایگی انحصار نیروگاه‌ها و رابطه آن با اعمال قدرت انحصاری در بازار برق ایران

یش از سه دهه است که از آغاز روندی به نام تجدید ساختار در صنعت برق کشورهای مختلف می‌گذرد. حرکت به سمت قیمت‌های رقابتی به جای نرخ‌های تنظیم شده، این امکان را برای برخی بنگاه‌ها به وجود آورده است تا قیمت‌ها را افزایش داده و قدرت بازار را تجربه نمایند. این موضوع می‌تواند به شکل معنی‌داری منافع ناشی از آزادسازی را برای مصرف‌کنندگان به خطر بیاندازد. تاکنون شاخص‌های مختلفی برای اندازه‌گیری توانایی اعم...

[ 5 ] - The Analysis of Real Exchange Rate Volatility and Stock Exchange Return with PANEL-GARCH Approach (Case Study: D8 Countries)

S tock returns of companies listed on the stock exchange is one of the most important criteria in assessing the macroeconomic. This study investigates the effect of exchange rate Volatility on the stock exchange Returns of D8 countries. It takes monthly data during the period (2008:1-2015:6) constituting 90 observations. At first we used Panel-GARCH model to estimate Exchange Rate Vo...

[ 6 ] - Analysis of the Behavior of Amateur and Professional Investors’ Impact on the Formation of Bubbles in Tehran Stock Market

The presence of bubbles in the markets and its formation has been regarded by economists and they have been looking to develop methods that can be recognized by using appropriate method for the formation of bubbles. In this paper, first, the formation of bubbles is tested using the new unit root test known as Phillips test (Generalized Sup ADF test) for 50 companies in the Tehran Stock Exchange...

[ 7 ] - Non-Linear Relationships Among Oil Price, Gold Price and Stock Market Returns in Iran: A Multivariate Regime-Switching Approach

In this paper, the effects of oil and gold prices on stock market index are investigated. We use a cointegrated vector autoregressive Markov-switching model to examine the nonlinear properties of these three variables during the period of January 2003 - December 2014. The Markov-switching vector-equilibrium-correction model with three regimes representing "deep recession", "mild recession" and ...

[ 8 ] - بررسی عوامل موثر بر کارایی زیست محیطی صنعت برق ایران: رهیافت تحلیل پوششی داده ها و داده های ترکیبی

In this paper to assess the environmental efficiency of electric power companies two-stage approach has been used Which means that the first step is to calculate the environmental efficiency score of electric power companies with Slack-Based Measure during the period (2004-2014). Then, the second step various factors effects have been evaluated on environmental efficiency by using Tobit and Ord...

[ 9 ] - ارزیابی قدرت بازار در بازار برق ایران با تاکید بر شرایط نیروگاه‌ها در شبکه

The electricity industry that has been administrated with integrated vertical structure worldwide is now undergoing dramatic changes. Electricity industry is converting to a competitive industry in which market powers determine the price of electricity, there for it is important to identify market power. The Electricity Market of Iran and Iran Grid Management Company were established in 2003 an...

[ 10 ] - ارزیابی اثرات توزیع مستقیم درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی ایران با روش تعادل عمومی پویا

  Oil revenues play a significant role in the government budget in Iran and have also an important impact on GDP. This study aims at providing a practical solution for the question of how oil revenues should be managed. In this regard, a Computable General Equilibrium (CGE) model has developed to examine the direct effect of distribution of oil revenues on GDP in both static and dynamic approac...

[ 11 ] - نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت، مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی

The optimal usage of oil as a natural resource is an important problem in exporting countries. These countries always are encountered with uncertainty and volatility of oil prices and its effects on real exchange rate. The main purpose of this paper is to investigate the relationship of between oil prices and exchange rate by emphasizing institutional quality in during 1995-2006. The model of t...

[ 12 ] - The Contribution of Tourism Development to Economic Growth in the Iranian Provinces

Abstract: The main objective of this paper is to estimate the tourism impact on the economic growth of Iranian provinces over the period of 2000-2010. For achieving this aim, the panel data approach has been used to the economic growth modeling. The empirical findings show that tourist receipts have a positive impact on the economic growth in Iranian provinces. It was found that a 10 per...

[ 13 ] - ارزیابی اثرات توزیع مستقیم درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی ایران با روش تعادل عمومی پویا

اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، موضوعی غیرقابل انکار بوده و نقش مهمی را در تامین مالی بودجه اقتصاد ایران ایفا می‌کند. از یک نگاه افزایش درآمدهای نفتی، فرصتی برای اقتصاد ایران محسوب می شود که موجب افزایش درآمد ارزی شده است، اما از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالش‌های جدی کشور محسوب می شود. در این مطالعه سعی شده است راهکاری عملی برای مدیریت منابع...

[ 14 ] - نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت، مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی

کشورهای با اقتصاد نفتی همواره با چالش اساسی نوسانات برونزای قیمت های نفت و اثرات آن بر ارزش پول داخلی مواجه بوده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه قیمت های نفت با نرخ واقعی ارز با تاکید بر نقش کیفیت نهادی اقتصادهای نفتی طی دوره 1995-2006 می باشد. برای این منظور از رهیافت داده-های تابلویی برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که با افزایش قیمت های نفت، ارزش پول داخلی کشو...

[ 15 ] - بررسی اثرات سرریز فضایی گردشگری بر رشد اقتصادی استان های ایران: در چارچوب تحلیل همگرایی فضایی بتا

امروزه توسعه‌ گردشگری در تمامی عرصه‌ها، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی مورد توجه برنامه‌ریزان دولتی و شرکت‌های خصوصی قرار گرفته است. آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمد ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه‌ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می‌دهد، باعث شده است که گردشگری مفهوم بسیار گسترده‌ای در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود. هدف اصلی این مطالعه،...

[ 16 ] - رشد اقتصادی و توسعه بازار کار ناحیه‌ای در استان‌های ایران: قانون اوکان در مفهوم فضایی

رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ادبیات اقتصادی با عنوان قانون اوکان شناخته می‌شود. باتوجهبهاهمیتقانوناوکاندرسیاست‌گذاریاقتصادی،بررسیرابطه‌ نرخبیکاریورشد اقتصادیدرسطحاستان‌ها،از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین با توجه به امکان جابه‌جایی نیروی کار برحسب شرایط اقتصادی بین استان‌ها، اثرات مکانی و سرریز فضایی در مطالعات ناحیه‌ای بسیار ضروری است؛ از این‌رو هدف اصلی از این مطالعه، بررسی ...

[ 17 ] - تخمین تابع تقاضای خارجی کل گردشگری ایران (رهیافتTVP)

هدف اصلی این مطالعه، تخمین تابع تقاضای خارجیان برای گردشگری در ایران طی سال‌های 1385-1350 می¬باشد. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) و روش کالمن- فیلتر برآورد شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر این دارد که کشش¬های درآمدی، قیمتی و عادات رفتاری و انتظاری دارای تغییرات منظم و ثابت طی زمان بوده و به تدریج تغییرات آنها طی زمان کاهش می¬یابد. همچنین کشش درآمد...

[ 18 ] - ارزیابی سه بخشی کارایی زیست محیطی صنعت برق ایران: رهیافت تحلیل پوششی داده های شبکه ای

برای توسعه‌ی گسترده صنعت برق در کشور علاوه بر بهبود عملکرد فنی و اقتصادی نیاز به افزایش کارایی زیست محیطی از طریق کاهش انتشار آلاینده­ ها و مقدار تلفات است. بنابراین حضور ستاده­ های نامطلوب در کنار ستاده­های مطلوب نقش تعیین­ کننده­ای در عملکرد صنعت برق خواهد داشت. رهیافت تحلیل پوششی داده­ها (DEA) به طور گسترده در ارزیابی کارایی صنعت برق مورد استفاده قرار می­ گیرد. در مدل­های DEA سنتی، کارایی نس...

[ 19 ] - عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در ایران: در چارچوب الگوی مارکوف- سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در طی زمان استفاده شده است. به‌طوری که ابتدا رفتار نرخ ارز با استفاده از الگوی مارکوف سویچینگ تک ­متغیره با احتمال انتقال ثابت طی دوره‌ی زمانی 93-1363 برآورد شده و سپس عوامل مؤثر بر فشار بازار ارز در چارچوب احتمال انتقالات متغیر در طی زمان مورد تجزیه و تحلیل ...

[ 20 ] - اثرات سیاست های پولی و مالی بر پویایی های ادوار تجاری در اقتصاد ایران

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات سیاست­های پولی و مالی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395-1384 است. بدین منظور از الگوی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال متغیر در تشخیص ادوار تجاری و عوامل مؤثر بر احتمالات ماندن در دوران رکود و رونق یا گذار از وضعیتی به وضعیت دیگر استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل (MSIH(2)-AR(2 نشان می­دهد، سیاست­های پولی و مالی انبساطی (به ترتیب افزایش نقدینگی و ...

[ 21 ] - ثر شوک‌های قیمت نفت بر عمر ذخایر نفتی در کشورهای عضو اوپک (کاربرد مدل NARDL)

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های قیمت نفت خام بر عمر ذخایر نفت در کشورهای عضو سازمان اوپک است. در این تحقیق اثرات شوک‌های مثبت و منفی قیمت نفت خام اوپک بر شاخص عمر ذخایر نفت کشورهای عضو سازمان اوپک با استفاده از الگوی خودرگرسیونی وقفه‌های توزیعی غیرخطی (NARDL) به‌صورت سالانه  طی دوره زمانی 1980 تا 2015 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که اثرات شوک‌های مثبت و منفی قیمت ن...

[ 22 ] - بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی در ایران: رویکرد NARDL

  هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی با تأکید بر تقارن یا عدم تقارن آن در افق زمانی مختلف است. برای این‌منظور، ابتدا نوسانات نرخ ارز واقعی، با استفاده از مدل IGARCH  استخراج شده و به شوک­های مثبت و منفی تجزیه شده‌است. سپس اثرات نامتقارن شوک­های مثبت و منفی نوسانات نرخ ارز بر رفتار مصرفی بخش خصوصی با استفاده از الگوی ARDL غیرخطی یا NARDL  در طی دوره زمانی 1395-...

[ 23 ] - بررسی پوشش تورمی طلا، سهام و نرخ ارز در افق‌های زمانی مختلف در اقتصاد ایران

هدف اصلی این تحقیق، بررسی پوشش تورمی دارایی‌های طلا، سهام و نرخ ارز طی دوره زمانی 1379-1395 با استفاده از مدل وقفه‌های توزیعی خودرگرسیونی غیرخطی(NARDL) است برای این  منظور انتقال شوک‌های مثبت و منفی تورم روی قیمت این دارایی‌ها به صورت مجزا برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل‌ها ن...

[ 24 ] - پیش‌بینی نوسانات قیمت برق در بازار برق ایران با استفاده از مدل مارکوف سویچینگ گارچ

پس از تجدید ساختار بازار برق ایران و تبدیل آن به یک بازار رقابتی که قیمت برق را نیروهای حاکم بر بازار تعیین می‌نمایند، نوسانات قیمتی در این بازار افزایش یافته است. باتوجه به اینکه سری زمانی قیمت‌های بازار برق معمولاً‌ً دارای ویژگی‌های پیچیده مانند ناپایداری، شرایط غیرخطی و نوسانات زیاد است، ازاین­رو هدف اصلی این پژوهش، پیش­بینی نوسانات قیمت برق در بازار برق ایران با استفاده از مدل­های تک‌رژیمی و ...

[ 25 ] - پیش‌بینی قیمت برق با تأکید بر جهش‌های قیمت با استفاده از ترکیب شبکۀ عصبی-فازی با الگوریتم بهینۀ ازدحام ذرات

پس از تجدید ساختار بازار برق، مطالعات بسیاری به‌منظور افزایش کارایی سیستم قدرت و سوددهی سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در بحث طراحی سیستم‌های جدید و قیمت انرژی انجام شد. سود سرمایه‌گذاری می‌تواند با بستن قراردادهای بهتر یا پیشنهاددهی قیمت مناسب برای خریدوفروش انرژی الکتریکی افزایش یابد. به‌طوری‌که برای رسیدن به این موارد باید قیمت برق به‌طور دقیق پیش‌بینی شود. هدف اصلی این پژوهش، پیش‌بینی قیمت برق در ب...

[ 26 ] - The Effects of Oil Price Shocks on Transitional Dynamics of Business Cycles in Iran: Markov Switching Model with Time Varying Transition Probabilities (MS-TVTP)

The business cycles are one of the most important economic indicators that they show the changes in economic activities during time. The study of business cycles is important because the understanding fluctuations in GDP and effective factors on these fluctuations help policy makers to plan better and more efficient. The main purpose of this paper is to investigate the effects of oil price shoc...

[ 27 ] - عوامل موثر بر شدت انرژی در استان‌های کشور با تاکید بر پیوندهای فضایی

امروزه میزان مصرف انرژی برای کارشناسان و ناظران اقتصادی یکی از مؤلفه‌های ارزیابی عملکرد کشورها و دولت‌ها است و شدت انرژی یکی از شاخص‌های بررسی کارایی مصرف انرژی تلقی می‌شود. هدف اصلی از این مطالعه، بررسی برخی عوامل تأثیرگذار بر شدت انرژی از جمله، تولید ناخالص داخلی سرانه، صنعتی شدن و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل است که با در نظر گرفتن پیوندهای فضایی بین مناطق (استان‌های) کشور در طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ...

[ 28 ] - بررسی پایداری مالی دولت در ایران با استفاده از آزمون ریشه واحد مارکوف سویچینگ

به دلیل اهمیت بالای مسئله پایداری مالی دولت در اقتصاد و تأثیر آن بر رشد و ثبات اقتصادی، در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ، وضعیت پایداری یا ناپایداری مالی دولت در ایران طی دوره زمانی 1396-1352 مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون‌های ریشه واحد خطی و غیرخطی، در طی دوره زمانی مورد بررسی، وضعیت مالی دولت در حالت ناپایدار قرار دا...

[ 29 ] - Using system dynamics approach to identify factors affecting energy consumption and CO2 emissions in urban transport: A Case Study of Tehran

The current trend of rising energy consumption in the world has hit mankind with two major crises: first, environmental pollution, and second, the acceleration of finishing energy supplies. Energy storage and reduction of pollutants in the city plays a crucial role in the process of maintaining existing energy. Meanwhile, the transportation sector needs attention due to its importance and posit...