زیبا شیرزاد

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط دانشگاه تهران

[ 1 ] - بررسی شاخصه‌های مناظر مقدس، نمونة موردی: "سیدان" در استان فارس

ایران با تمدن 2500 ساله خود در طول تاریخ شاهد تغییرات فراوانی در عرصه‌های مختلف بوده است. اما آنچه با مطالعه بستر تمدن‌های گوناگون در ایران قابل درک است، این است که در طول تاریخ با وجود تحولات گوناگون رخ داده در حکومت‌ها و مذهب‌ها، ایران دارای پیشینة طولانی در مورد مسائل مذهبی و گرامیداشت عناصر طبیعی است که در برخی مواقع این تقدس منجر به حفاظت گونه‌ها، آبها و مناظر خاصی شده است. این مناظر اغلب ...

نویسندگان همکار