× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

علی سوری

استادیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

[ 1 ] - منابع تفاوت بین صنعتی دستمزدها در صنایع بزرگ ایران

این مقاله به بررسی عوامل ایجاد کننده تفاوت دستمزدها در صنایع بزرگ ایران در چارچوب نظریه دستمزد کارایی می‌پردازد. برای این منظور، از یک مدل پانل با استفاده از داده‌های صنایع کشور بر اساس کدهای چهار رقمی طبقه بندیISIC برای دوره 1385-1374 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد تفاوت معناداری بین دستمزدها در بین صنایع کشور وجود دارد. بخشی از این تفاوت، به خصوصیات قابل مشاهده نیروی کار و بنگاه مانند جنس...

[ 2 ] - بررسی رابطه میان انحراف سود تحقق یافته از سود پیش بینی شدۀ سهام با بازده قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

The main purpose of this study, is to evaluate the effect of diversion earnings forecast and earnings realized on returns stocks in Tehran Stock Exchange. In fact, this research aims to examine the diversion of earnings resulting from the diversion of corporates managers forecasts earnings, what impact these diversion of earnings have on the returns of stock price. To achieve this, 194 companie...

[ 3 ] - مسیر بهینه استخراج از مخازن نفتی با وجود بکارگیری چارچوب قراردادی بیع متقابل (مطالعه موردی یکی از میادین نفتی در حال بهره برداری ایران در خلیج فارس)

The subject of this article is determining the oil optimal production path in one of the Iranian oil and gas brown field in Persian gulf, while the development of the field performed under the buyback contractual framework. In this research we have optimized a dynamic equation using numerically Bellman equation in Matlab program .We have considered different and possible oil price projections a...

[ 4 ] - بررسی تطبیقی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران

This study considers the subject of social capital measurement and its problems. Because of the social capital is the qualitative subject, therefore its measurement have special problems, and there is no the same approach in this matter. These problems are in both of international and national level. For the reason, there are different methods to measure social capital. These methods have cause...

[ 5 ] - ارائه چارچوب نظری جهت ارزیابی قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی- مطالعه موردی: قراردادهای بیع متقابل ایران

در این مقاله با تطبیق تعریف واژه تولید صیانتی با مفهوم مسیر بهینه استخراج، نشان داده شده که امکان برنامه‌ریزی تولید صیانتی از مخزن در هر چارچوب قراردادی، مهم‌ترین شاخصه یک قرارداد مطلوب از نظر دولت می‌باشد. و این امکان در صورتی فراهم خواهد ‌شد که برنامه‌ریزی توسعه و تولید از مخزن از ویژگی‌های انعطاف‌پذیری، افق برنامه‌ریزی بلندمدت، جامعیت و یکپارچگی و امکان جذب منابع مالی و دانش روز برخوردار باش...

[ 6 ] - The Modeling of Dynamic Optimal Bidding in Electricity Market of Iran

Abstract: The main goal of this paper is to modeling of producers’ strategic suggestions for each electricity manufacturer in an oligopolistic structure. According to the proposed structure of the electricity market modeling; this paper uses a dynamic model based on cournot equilibrium. Due to the large volume of required information, the implementation of the model is limited to a regio...

[ 7 ] - بررسی تطبیقی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران

ین مطالعه به بررسی وضعیت سنجش سرمایۀ اجتماعی و مسائل و مشکلات آن می‌پردازد. از آنجا که سرمایه اجتماعی یک مقوله کیفی است، لذا سنجش آن با مشکلات خاصی مواجه است و به همین دلیل، هنوز روش و رویه یکسانی برای آن ارائه نشده است. این مشکل هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی وجود دارد.  مطالعات مختلفی که در این خصوص صورت گرفته و در آینده نیز انجام می‌شود، دارای شیوه‌های کاملاً متفاوتی هستند و بدیهی است که نتا...

[ 8 ] - بررسی تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی

چکیده: در اقتصاد ایران نرخ سود بانکی(بهره) به صورت دستوری تعیین می شود و با توجه به نرخ های بالای تورم در ایران، منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی شده و سرکوب مالی انجام می گیرد. دراین تحقیق، بر اساس دیدگاه مکینون و شاو، تاثیر افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بر سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (DSGE) برای اقتصاد ایران ط...

[ 9 ] - تفاوت دستمزدهای دولتی و خصوصی در کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر مبنای نظریة دستمزد کارایی

طی سالهای اخیر، نظریة دستمزد کارایی برای تبیین تفاوت دستمزدها و وجود بی‌کاری غیرارادی گسترش زیادی یافته است. این نظریه از جنبه‌های مختلفی به بررسی وجود تفاوت‌های قابل توجه در دستمزدها می‌پردازد. در این مقاله، بر اساس این نظریه‌ها، به بررسی تفاوت دستمزدها در کارگاه‌های بزرگ صنعتی بر حسب بخش‌های دولتی و خصوصی می‌پردازیم. داده‌های مورد استفاده در این مقاله برای دوره 77-1374 می‌شوند که شامل کارگاه...

[ 10 ] - برآورد بهره‌وری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطة آن با مخارج دولت

این مقاله به بررسی عواملی می‌پردازد که بر کارایی و بهره‌وری اقتصاد اثر می‌گذارند. اما، تاکید اصلی بر مخارج دولت و ارتباط آن با شاخص‌های کارایی و بهره‌وری می‌باشد. بررسی رابطة حجم دولت با عملکرد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به ویژه، تأثیر دولت بر رشد اقتصادی، موضوع مطالعات بسیاری بوده و می‌باشد. در این مطالعه از دو معیار دیگر برای عملکرد اقتصاد، یعنی کارایی و بهره‌وری استفا...

[ 11 ] - بررسی و تعیین اولویتهای سرمایه‌گذاری مطالعه موردی بخش تعاون استان همدان

دستیابی‌ به ‌تولید ‌بیشتر با توجه ‌به ‌منابع محدود، یکی‌ از مهمترین ‌اهداف اقتصادی و توسعه‌ای هر جامعه ‌محسوب ‌می‌شود و توجه‌ جدی به قابلیتها و ظرفیتهای منطقه‌ای و سوق ‌سرمایه‌گذاری‌های منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای تولیدی از ضروریات توسعه به شمار می‌آید. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی صنایع دارای قابلیت و ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استان همدان، جهت هدایت سرمایه‌های بخش تع...

[ 12 ] - بررسی مسیر بهینه بهره‌برداری اقتصادی از مخازن نفتی با استفاده از قراردادهای خدماتی بیع متقابل- مطالعه موردی یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران**

حداکثرسازی ارزش اقتصادی برداشت از منابع نفت و گاز در اقتصاد، به­عنوان هدف دولت شناخته شده که این هدف هنگامی تحقق می‌یابدکه شرایط قراردادی نیز در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه طبق مدل قراردادی بیع متقابل ایران، پیمانکار موظف است پس از اتمام عملیات توسعه و رسیدن میدان به سطح تولید تعهد شده در قرارداد، مدیریت میدان را به کارفرما تحویل دهد، در این مقاله سیاست­گذاری بهینه تولید از دید کارفرما، در ...

[ 13 ] - سرمایه اجتماعی و رشد در ایران

در سال‌های اخیر با گسترش مدل‌های رشد درون‌زا سرمایه انسانی به‌عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. پس از آن در کنار سرمایه انسانی نقش قابلیت‌های اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، سرمایه اجتماعی که مؤلفه اصلی آن اعتماد است جایگاه خاصی در مطالعات مربوط به رشد یافت. در این مطالعه رابطه بین رشد و سرمایه اجتماعی مورد با توجه به مبانی نظری مدل‌های رشد بررسی قرار می‌گیرد. نتای...

[ 14 ] - منابع تفاوت بین صنعتی دستمزدها در صنایع بزرگ ایران

این مقاله به بررسی عوامل ایجاد کننده تفاوت دستمزدها در صنایع بزرگ ایران در چارچوب نظریه دستمزد کارایی می‌پردازد. برای این منظور، از یک مدل پانل با استفاده از داده‌های صنایع کشور بر اساس کدهای چهار رقمی طبقه بندیISIC برای دوره 1385-1374 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد تفاوت معناداری بین دستمزدها در بین صنایع کشور وجود دارد. بخشی از این تفاوت، به خصوصیات قابل مشاهده نیروی کار و بنگاه مانند جنس...

[ 15 ] - تاثیر نوآوری بر نوسانات سهام شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران

امروزه صنعت داروسازی به عنوان یکی از صنایع راهبردی و دانش محور مطرح است. قیمت های سهام توسط رشد انتظارات آینده تعیین می شود و چون نوآوری یک کلید رشد بنگاه است لذا این دو می توانند به هم مرتبط باشند. در این پژوهش با استفاده از مدل EGARCH با توجه به ویژگی واریانس ناهمسانی، در کنار استفاده از مزایای داده های پانل از جمله درجات آزادی بالاتر، کنترل آثار متغیرهای حذف شده یا مشاهده نشده، به دنبال بررس...

[ 16 ] - مدلسازی اثر تورش رفتاری زیان گریزی بر پویایی های قیمت و بازدهی بازار سهام (کاربرد مدل سازی مبتنی بر عامل در اقتصاد رفتاری)

در سال های اخیر نظریه های اقتصاد مالی و مدل های قیمت گذاری دارایی کلاسیک که بر اساس فرضیه ی بازار کارا و عقلانیت کامل عوامل اقتصادی بنا شده اند، با این چالش مواجه شدند که قادر به توضیح بسیاری از حقایق بازارهای مالی و بی قاعده گی های بازار نیستند. از طرفی محققین مالی رفتاری با تکیه بر مطالعات روانشانسی در زمینه تصمیم گیری تحت شرایط نااطمینانی، نشان دادند که سرمایه گذاران در شکل گیری انتظارات و ت...