افشین بابائی

گروه ریاضی، دانشگاه مازندران

[ 1 ] - ارائه یک مدل ریاضی و بررسی تاثیر استفاده از سرنگ‌های مشترک آلوده در شیوع بیماری اچ آی وی/ایدز

در این مقاله، یک مدل ریاضی برای بررسی دینامیک بیماری اچ آی وی/ایدز ارائه می‌شود. در این مدل تأثیر استفاده از سرنگ‌های مشترک در جمعیت معتاد، در شیوع بیماری اچ آی وی/ایدز مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور ابتدا عدد شیوع با استفاده از روش ماتریس نسل دوم بدست ‌آورده شده و سپس عدد شیوع در دو حالت استفاده از سرنگ مشترک و عدم استفاده از سرنگ مشترک بررسی می‌شود. با اعمال کنترل‌های، استفاده از سرن...

[ 2 ] - Solution of the fractional Zakharov-Kuznetsov equations by reduced dierential transform method

In this paper an approximate analytical solution of the fractional Zakharov-Kuznetsov equations will be obtained with the help of the reduced differential transform method (RDTM). It is in-dicated that the solutions obtained by the RDTM are reliable and present an effective method for strongly nonlinear fractional partial differential equations.

[ 3 ] - Solving the inverse problem of determining an unknown control parameter in a semilinear parabolic equation

The inverse problem of identifying an unknown source control param- eter in a semilinear parabolic equation under an integral overdetermina- tion condition is considered. The series pattern solution of the proposed problem is obtained by using the weighted homotopy analysis method (WHAM). A description of the method for solving the problem and nding the unknown parameter is derived. Finally, tw...

نویسندگان همکار