علیرضا امیرتیموری

استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه ریاضی، رشت، ایران

[ 1 ] - انتخاب تأمین‌کننده بر اساس دیدگاه‌های خوشبینانه و بدبینانه

در مدل‌های قابل کنترل برای ارزیابی کارآیی تأمین­کنندگان، فرض بر این است که همه‌ی معیارها قابل کنترل هستند؛ یعنی در کنترل مدیریت هر تأمین­کننده هستند و به صلاحدید مدیر تغییر می‌کنند. این مدل‌ها انتخاب تأمین‌کنندگان را در شرایطی که برخی از عوامل غیرقابل کنترل هستند، در نظر نمی‌گیرند. در این مقاله، یک رویکرد مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) برای انتخاب بهترین تأمین‌کنندگان در حضور عوامل غیرقابل ...

[ 2 ] - COMMON WEIGHTS DETERMINATION IN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

In models of data envelopment analysis (DEA), an optimal set of weights is generally assumed to represent the assessed decision making unit (DMU) in the best light in comparison to all the other DMUs, and so there is an optimal set of weights corresponding to each DMU. The present paper, proposes a three stage method to determine one common set of weights for decision making units. Then, we use...

[ 3 ] - اندازه‌های انعطاف‌پذیر در فرایند تولید: رویکرد جدیدی بر مبنای تحلیل پوششی داده‌ها با مرز دوگانه

تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) رویکردی برای اندازه‌گیری کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری (DMUهای) دارای ورودی‌های متعدد و خروجی‌های متعدد با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی است. در مدل‌های متعارف DEA، ورودی یا خروجی بودن یک اندازه‌ عملکردی باید معلوم باشد. با این حال در برخی از موقعیت‌ها، یک انداز‌ه‌ عملکردی می‌تواند برای برخی از DMUها نقش ورودی و برای برخی دیگر نقش خروجی داشته باشد. چنین متغیرهایی را ان...

[ 4 ] - بررسی کارایی نهالستان‌های جنگلی شمال ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

هدف از این تحقیق، اندازه‌گیری کارایی فنی و مقیاس نهالستان‌های جنگلی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها است. برای این بررسی داده‌های 12 نهالستان جنگلی درطی چهار سال (1392-1389) به صورت دو ورودی (هزینۀ ثابت و هزینۀ متغیر) و دو خروجی (درآمد و تعداد نهال تولیدی)، از اداره کل منابع طبیعی استان گیلان، شرکت سهامی جنگل شفارود و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ...