محسن یعقوبی

. کارشناس‌ارشد، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

[ 1 ] - بررسی رابطه بین دلبستگی کاری و مهارت کارکنان

در این پژوهش مهارت به عنوان منبع فردی مؤثر بر دلبستگی کاری بر اساس مدل تقاضا- منابع شغلی باکر و دیمروتی (2008) شده است[j1] .این پژوهش به روش توصیفی و پیمایشی از نوع مقطعی انجام گرفته است. نمونة آماری تحقیق، 395 نفر از چهار سازمان دولتی مشهد است که به روش تصادفی انتخاب شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، روش‌های آمار توصیفی برای بررسی داده‌های جمعیت‌شناختی و برای آزمون فرضیه‌ها و پاسخ به سؤال‌ه...

[ 2 ] - زمینه‌های جذب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند

تأمین نیروی انسانی یکی از وظایف اصلی مدیریت منابع انسانی هر سازمانی محسوب می‌شود و سایر وظایف مدیریت وقتی در عمل به درستی تحقق می‌یابد که نیروی انسانی شایسته برای اجرای آن وجود داشته باشد. از این رو، با توجه به اهمیت نیروی انسانی در سازمان‌ها، هدف اصلی این پژوهش شناسایی زمینه­های جذب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی است که به شیوه توصیفی– پیما...

[ 3 ] - بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی

هدف اصلی این پژوهش شناسایی رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی با نقش میانجی­گر قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین این دو متغیر است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان جهاد کشاورزی سه شهر­ از خراسان رضوی است. تعداد حداقل حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر 107 نفر در نظر گرفته شده و برای نمونه­گیری از روش طبقه­ای متناسب استفاده شده است. ابزار جمع­آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشن...

[ 4 ] - Designing Talent Management System Template via Mixed Method in Gas Company of Sistan & Baluchestan Province

The purpose of the present study was to design a talent management system model in Gas Company of Sistan and Baluchestan province. The mixed method (qualitative-quantitative) was selected as the research method. The statistical population in the qualitative section consisted of managers and supervisors and the research data was gathered through in-depth semi-structured interviews with 11 indivi...

[ 5 ] - طراحی الگوی بنیادی سیستم مدیریت استعداد

هدف این پژوهش ارائه‌ی الگوی بنیادی سیستم مدیریت استعداد است. در پژوهش حاضر با انجام یک مرور نظام­مند و نقد الگوی‌های مستخرج مدیریت استعداد، یک الگوی نظری بنیادی برای سازمان‌ها با هر نوع ساختار سازمانی طراحی و ارائه می‌شود. بدین منظور، برای شناسایی و استخراج مقالات، جست­وجوی نظام­مند به دو پایگاه‌ داده­ها شامل اسکپوس (الزویر) و مؤسسه­ی علوم اطلاعات شبکه­ی علمی (تامسون روترز)، محدود بوده است. سپس...

[ 6 ] - A Systematic Review in The Process of Formation, Development and Content of Nurses' Psychological Contracts

Introduction: Psychological contract plays a pivotal role in defining employee-organization relationships. Given the complex concept of psychological contracts, and the existence of scattered and diverse information on how to form and develop, and identify the contents of nurses 'psychological contracts in previous research, in this study, the concept of nurses' psychological contract is system...