مهدی محمودصالحی

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

[ 1 ] - چگونگی ایجاد ارزش کسب‎وکار از طریق فناوری اطلاعات (مطالعۀ موردی در تولید خودرو)

این پژوهش با هدف تدوین مدل ارزش کسب‎وکار فناوری اطلاعات به‎منظور تبیین ارزش فناوری اطلاعات در کسب‎وکار و اندازه‎گیری سهم فناوری اطلاعات در عملکرد سازمان اجرا شده است. برای بررسی همه‎جانبۀ موضوع با استفاده از داده­های کیفی، از روش تحقیق آمیخته با طرح ترکیبی متوالی کیفی استفاده شد. استراتژی تحقیق در مرحلۀ نخست مطالعۀ موردی با ماهیت اکتشافی و در مرحلۀ دوم گروه­های کانونی است. شرکت سایپا به‎عنوان ی...

[ 2 ] - بررسی نقش میانجی کنش متقابل اجتماعی در تأثیرگذاری ساختار و جو سازمانی بر مدیریت دانش (مطالعه‌ موردی: صنایع خودروسازی در ایران)

مدیریت دانش تحت تأثیر متغیرهایی مانند ساختار سازمانی، سبک رهبری، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات و غیره قرار می‌گیرد. ساختار و جوسازمانی را می‌توان چارچوب و زیرساختی در اجرای موفق مدیریت دانش دانست. مطالعه‌های پیشین تأثیر این دو متغیر را در اجرای مدیریت دانش بررسی کرده‌اند. در این مطالعه ضمن بررسی تأثیرگذاری ساختار و جو سازمانی بر مدیریت دانش، نقش میانجی کنش متقابل اجتماعی در تأثیرگذاری ساختار و ...