ابراهیم مرادی

مدیر منابع انسانی شرکت سایپاگام

[ 1 ] - تاثیر نهادینه سازی اخلاق بر شادی و نشاط کارکنان

در تحقیق حاضر تلاش شده است تا تأثیر نهادینه‌ سازی اخلاق به شکل صریح و ضمنی آن، بر شادی و نشاط کارکنان بررسی شود. برای این منظور از روش ترکیبی توصیفی- علی استفاده شد و داده‌ ها نیز از طریق پرسشنامه جمع‌ آوری شده است. جامعه آماری مورد استفاده، کارکنان شرکت سایپاگام می‌ باشند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ ها از نرم افزار pls استفاده ش...

[ 2 ] - Hepatitis E Virus Seroprevalence and Viremia in Hemodialysis and HIV Infected Patients in Iran

Background and Aims: Hepatitis E virus (HEV) infection is usually a self-limited viral disease that causes acute hepatitis and may progress to chronic hepatitis in immunosuppressed individuals. It seems that hemodialysis patients and HIV infected people are more exposed to HEV infection. The aim of this study was to evaluate the extent of HEV infection in hemodialysis and HIV infected patients ...