ابوالفضل شاه‌آبادی

دانشیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

[ 1 ] - تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران

کشورهایی که امنیت سرمایه‌گذاری بالایی دارند، می‌توانند از مزایای تجهیز پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی بیشتر بهره‌مند شوند. به دلیل اینکه بهبود امنیت سرمایه‌گذاری منجر به تمایل بیشتر پس‌اندازکنندگان برای مشارکت در بازار سهام می‌گردد. همچنین امنیت سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در فرآیند تجهیز پس‌اندازها به سوی فعالیت‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه و به ویژه تحریک پس‌اندازکنن...

[ 2 ] - Factors Affecting Environmental Performance Index (EPI) in Selected OPEC Countries

Abstract N owadays, conservation, maintenance and monitoring of natural resources according to estimated benefits and costs, plays an important role in economic growth and sustainable development. Economic development along with environmental protection, while preserving economic competitiveness by providing eco-friendly technologies, will prevent of loss and waste of environmental r...

[ 3 ] - تاثیر چرخه‌های سیاسی بر نرخ رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه

During the last few decades, the study of the effect of non-economic variables in the economy has become a prominent subject matter for the researchers. One of the most important issue in these cases are the effects of elections (as a political phenomenon) on the economic variables, which in the economic literature is referred to as the political cycle. Thus, in this study, by using panel data ...

[ 4 ] - تأثیر توسعه مالی بر فقر در کشورهای اسلامی گروه دی‌هشت

Poverty is an issue that has been for many years and despite the world economic growth and the implementation of various policies against to poverty, it is also surround many people's lives and its decrease has become into one of the most important objectives of economic policymakers world. Financial sector for links with other different sectors of society plays important role and it can change...