× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

رسول کاظم‌زاده

دانشگاه صنعتی سهند - دانشکده مهندسی برق

[ 1 ] - ارزیابی میزان ریسک‌پذیری بهره‌بردار ناشی از عدم‌قطعیت منابع بادی و بار در مسئله در مدار قرار گرفتن واحدهای حرارتی با استفاده از شاخص ارزش در خطر شرطی

مزیت اصلی به‌کارگیری برنامه‌ریزی تصادفی نسبت به نوع قطعی آن در مسئله در مدار قرار گرفتن واحدهای حرارتی (UC) با حضور منابع بادی، در نظر گرفتن سناریوهای رخداد ممکن برای توان بادی و بار از طریق حداقل نمودن امید ریاضی هزینه بهره‌برداری است. اما عیب اصلی نمایش تابع هزینه توسط امید ریاضی آن، صرف نظر نمودن از دیگر پارامترهای مهم و تعیین‌کننده تابع توزیع احتمال هزینه می‌باشد. یکی از بهترین روش‌ها جهت غ...

[ 2 ] - Power Management in a Utility Connected Micro-Grid with Multiple Renewable Energy Sources

As an efficient alternative to fossil fuels, renewable energy sources have attained great attention due to their sustainable, cost-effective, and environmentally friendly characteristic. However, as a deficiency, renewable energy sources have low reliability because of their non-deterministic and stochastic generation pattern. The use of hybrid renewable generation systems along with the storag...

[ 3 ] - STATCOM Optimal Allocation in Transmission Grids Considering Contingency Analysis in OPF Using BF-PSO Algorithm

In this paper, a combinational optimization algorithm is introduced to obtain the best size and location of Static Compensator (STATCOM) in power systems. Its main contribution is considering contingency analysis where lines outages may lead to infeasible solutions especially at peak loads and it commonly can be vanished by load-shedding. The objective of the proposed algorithm is firstly to pr...

[ 4 ] - بهبود پاسخ گذرا و دائم روش جبرانسازی تئوری توان لحظه‌ای با استفاده از حداقل مربعات بازگشتی و تبدیل موجک در شرایط ولتاژ غیر ایده‌آل

پاسخ حالت دائم و گذرای فیلتر اکتیو با روش جبرانسازی تئوری توان لحظه‌ای وابسته به دقت و سرعت استخراج مؤلفه DC توان اکتیو بار است. در این مقاله برای بهبود پاسخ این روش، فیلتر عددی مبتنی بر حداقل مربعات بازگشتی با ضریب فراموشی متغیر جهت جداسازی مؤلفه DC توان اکتیو بار پیشنهاد شده است. برخلاف فیلترهای پایین گذر متداول، ویژگی فیلتر عددی طراحی شده، عدم وابستگی به مؤلفه‌های هارمونیکی بار، سرعت و دقت ز...

[ 5 ] - سامانۀ تولید انرژی تجدیدپذیر ترکیبی با سیستم کنترل بهبودیافته با استفاده از الگوریتم جست‌وجوی هارمونی

In recent years, due to the economical advantages, environmental friendly attribute and renewable generation cycle, the renewable power sources have gained a great attention as a main alternative to traditional power resources. However, as a main deficiency, a renewable power system has low reliability, because of the stochastic and the un-deterministic generation pattern of these resources. In...

[ 6 ] - Optimal Placement and Sizing of Distributed Generations in Unbalanced Distribution Networks Considering Load Models and Uncertainties

Development of distributed generations’ technology, trends in the use of these sources to improve some of the problems such as high losses, low reliability, low power quality and high costs in distributed networks. Choose the correct location to install and proper capacity of these sources, such as important things that must be considered in their use. Since distribution networks are actu...

[ 7 ] - ارائه روش تخمین دو مرحله ای جهت بهبود تخمین حالت شبکه های توزیع الکتریکی

توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر، تولید پراکنده، ذخیره­ساز انرژی و بارهای کنترل پذیر غیرخطی در شبکه­های توزیع امروزی، باعث شده اند که مسئله تخمین حالت در شبکه­های توزیع هوشمند و اکتیو مورد توجه قرار گیرد. عملکرد مرکز مدیریت انرژی شبکه توزیع، براساس نتایج حاصل از تخمین حالت، استوار است. در این مقاله، تخمین دو مرحله­ای با پروسه کاهش شبکه، پیشنهاد شده است. با توجه به کمبود اندازه­گیر در شبکه توزیع، بدس...

[ 8 ] - Improve dynamic performance of fixed speed wind turbines using unified power flow controller (UPFC) and fractional order controller (FOC)

Wind powers are very unstable in voltage fluctuations, especially in short circuit error and sharp and sudden voltage drops, which one of its main reasons is the use of induction generators in these power plants and thus need to reactive power and high magnetizing current. To improve the ride_through voltage from WECS in error conditions and damping the oscillations of the induction generator r...

[ 9 ] - Unit commitment by a fast and new analytical non-iterative method using IPPD table and “λ-logic” algorithm

Many different methods have been presented to solve unit commitment (UC) problem in literature with different advantages and disadvantages. The need for multiple runs, huge computational burden and time, and poor convergence are some of the disadvantages, where are especially considerable in large scale systems. In this paper, a new analytical and non-iterative method is presented to solve UC p...

[ 10 ] - Multi-Area State Estimation Based on PMU Measurements in Distribution Networks

State estimation in the energy management center of active distribution networks has attracted many attentions. Considering an increase in complexity and real-time management of active distribution networks and knowing the network information at each time instant are necessary. This article presents a two-step multi-area state estimation method in balanced active distribution networks. The prop...

[ 11 ] - A model-based PDPC method for control of BDFRG under unbalanced grid voltage condition using power compensation strategy

Brushless doubly fed reluctance generator (BDFRG) has been recently suggested as a wind generator. Different control methods are presented in literature for the BDFRG, but there is a gap on control under unbalanced grid voltage condition (UGVC). This paper presents a predictive direct power control (PDPC) method for the BDFRG under UGVC. The proposed PDPC method is based on power compensation s...