علی نیکخو

دانشیار، دانشکده‌ فنی مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

[ 1 ] - ارزیابی رفتار دیوارهای برشی مرکب (مطالعات پارامتریک)

نسل جدید سیستم‌های مقاوم در برابر بارهای جانبی، دیوارهای ‌برشی مرکب است که شامل یک لایه ورق فولادی نازک به همراه پوششی از بتن آرمه در یک یا دو طرف ورق فولادی می‌باشد. دیوار­­ برشی مرکب هم در سازه‌های نوساز و هم برای تقویت سازه‌های موجود در جهان، به خصوص کشورهای زلزله‌خیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. علیرغم رفتار مناسب و مزایای آن استفاده از دیوار برشی مرکب هنوز به صورت گسترده در جهان رواج نیافته ...

[ 2 ] - بررسی ارتعاش ناشی از عبور جرم متحرک از روی ورق ضخیم با استفاده از چند جمله‌ای‌های متعامد مُفسّر مرزی

در این نوشتار پاسخ دینامیکی یک ورق مستطیلی ضخیم با لحاظ کردن تغییرشکل های برشی در طول ضخامت آن، تحت اثر یک جرم متحرک که بر مسیری مستقیم الخط و با سرعت یکنواخت حرکت می کند مورد مطالعه قرار می گیرد. حل معادله ی حرکت در شرایط مرزی مختلف از طریق یک روش نیمه تحلیلی و با استفاده از چندجمله ای های متعامد مُفسّر مرزی (BCOPs )، صورت می پذیرد. اثرات ضخامت ورق، شرایط مرزی ورق، مقدار وزن و سرعت جرم متحرک بر ...

[ 3 ] - ارزیابی عملکرد توابع چندجمله‌یی متعامد مُفسر مرزی در مقایسه باروش اجزاء محدود در تحلیل صفحات نازک مستطیلی دارای بازشو

در این مقاله، از طریق مقایسه کارایی توابع چندجمله‌یی متعامد مفسر مرزی در برابر روش اجزاء محدود، به تحلیل رفتار استاتیکی و دینامیکی صفحات نازک مستطیلی دارای بازشو پرداخته شده است. در همین راستا، رفتار صفحات تحت شرایط مرزی مختلف و با ابعاد متفاوت بازشو مورد بررسی قرار گرفته است. در تحلیل استاتیکی، پارامترهای جابجایی و لنگر خمشی و در تحلیل دینامیکی، بسامدهای ارتعاش آزاد صفحه مورد بحث واقع شده است....