× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

محمد احسانی فر

استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

[ 1 ] - ارائه مدل ارزیابی بلوغ شرکت های ساختمانی کشور جهت پیاده سازی مدیریت چابک با رویکرد شناسایی چالش های آن

مدیریت چابک در اصل برای توسعه سیستم‌های نرم افزاری ایجاد و ریشه در این صنعت دارد، اما باتوجه به موفقیت های آن، درحال‌حاضر به پروژه های غیرنرم افزاری نیز گسترش یافته است. این رویکرد شامل روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای پاسخگویی مناسب به شرایط دینامیکی و متغیر پروژه ها می باشد. بنابر تحقیقات انجام شده، تعدادی از محققان بر این باورندکه مدیریت پروژه چابک قابل پیاده سازی در شرکت های ساخت و ساز نیستند،...

[ 2 ] - Extension of VIKOR Method to Find an Optimal Layout for Fixture's Supporting Points in Order to Reduce Work Piece Deformation

In automotive industry fixtures have a direct effect on product manufacturing quality, productivity and cost, as a result fixtures, particularly welding fixture, play a crucial role in the auto industry. The fixture is a special tool for holding a work piece in proper position during manufacturing operation, so in the phase of the fixture design process positioning pins and surfaces are used to...

[ 3 ] - مدیریت بحران آب شهر اراک با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم

کمبود منابع آب یکی از مهم ترین چال شهای حیاتی برای اغلب کشورهای جهان است. حدود 0.5 میلیون نفر در شهر اراک، مرکزاستان مرکزی، زندگی می کنند. به علت افزایش تقاضا و کمبود آب در سا لهای اخیر و به دلیل تغییر اقلیم در آینده، تقاضای آب موردنیاز این شهرستان افزایش خواهد یافت. پل زدن بین شکاف عرضه و تقاضا نیازمند به ابزارهای مدیریتی قدرتمند است. در این مقاله،سیستم آب شهری اراک با استفاد...

[ 4 ] - A Preemptive multimode resource constrained project scheduling model with cash flows

Resource constrained project scheduling problem is one of the most important issues in project planning and management. The objective function of this problem is to minimize the completion time of a project. When there is budget constraint or high risk for investment, using the criteria such as cash flows is so important. The development of computer systems and processors makes it possible to t...

[ 5 ] - Multi-Objective Tabu Search Algorithm to Minimize Weight and Improve Formability of Al3105-St14 Bi-Layer Sheet

Nowadays, with extending applications of bi-layer metallic sheets in different industrial sectors, accurate specification of each layer is very prominent to achieve desired properties. In order to predict behavior of sheets under different forming modes and determining rupture limit and necking, the concept of Forming Limit Diagram (FLD) is used. Optimization problem with objective functions an...