× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

پویا پوربیک

کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

[ 1 ] - دوام بتن های حاوی خاکستر پوسته برنج در برابر حمله سولفاتی

خرابی سازه­های بتنی در محیط­های سولفاتی پدیده­ای شناخته شده می­باشد. شیمی سیمان عاملی بسیار مهم برای مقابله با حمله سولفاتی است. C3A و هیدروکسید کلسیم باعث انبساط، ایجاد ترک و کاهش مقاومت در بتن می شود. استفاده از خاکستر پوسته برنج می­تواند باعث بهبود دوام در برابر حمله سولفاتی شود. دوام سیمان­های آمیخته به­طور چشم­گیری در محیط­های سولفاتی نسبت به بتن­های کنترل افزایش   می­یابد. در این کار تحقی...