امیر همایون مقدادی اصفهانی

گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

[ 1 ] - بهبود عملکرد روش شبکه‌ی بولتزمن به منظور مطالعه عددی جریان گاز در محیط‌های متخلخل نانو مقیاس

روش شبکه بولتزمن متداول (استاندارد) صرفاً قادر است نتایج جریان در مقیاس میکرو را -که معمولاً منطبق بر رژیم جریان لغزشی است- بخوبی پیش‌بینی نماید اما برای جریان در مقیاس نانو –که معمولاً منطبق بر رژیم گذرا است- از دقت کافی برخوردار نیست. در این مقاله با انجام اصلاحاتی در روش شبکه بولتزمن، جریان در نانو کانال حاوی محیط متخلخل در بازه وسیعی از رژیم‌های جریان، شامل رژیم لغزشی و گذرا، به کمک روش مذکور ...

[ 2 ] - Experimental study of nanofluid effects on heat transfer in closed cycle system in shell and tube heat exchangers at Isfahan power plant

The present study investigated the effect of distilled-water/ silver nanofluid on heat transfer in a closed cooling system of one of the electrical energy generation units at Isfahan power plant. The difference between this study and previous researches refers to silver properties which have a high thermal conductivity and is non-toxic, hydrophilic and eco-friendly. Distilled water/ silver ...

[ 3 ] - The Analysis of Experimental Process of Production, Stabilizing and Measurement of the Thermal Conductivity Coefficient of Water/Graphene Oxide as a Cooling Nanofluid in Machining

The abrasion is a significant issue, especially in machining of rigid steels. A functional and suitable approach for enhancing the heat transfer from machining area is using an intermediate fluid with higher heat transfer potential instead of common fluids. The objective of this experimental study is to discuss production, stability and thermal conductivity examination of water/graphene oxide n...

[ 4 ] - بررسی تجربی تاثیر استفاده از محیط متخلخل بر آلاینده ها و مصرف سوخت در موتور سیکلت ها

تولید و نشر آلاینده ها و افزایش مصرف سوخت توسط موتورهای احتراق داخلی در کلان شهرها یک چالش مهم تلقی می شود. یکی از موثرترین راههای کاهش نشر آلاینده ها و مصرف سوخت در فرایند احتراق، فراهم کردن شرایط لازم برای ایجاد احتراق همگن می‌باشد. استفاده از محیط متخلخل به منظور تشکیل مخلوط همگن سوخت و هوا در موتور احتراق داخلی مزایای زیادی از جمله کاهش قابل توجه آلاینده ها (HC, CO)، کاهش مصرف سوخت ویژه و ا...

[ 5 ] - Empirical Correlations and an Artificial Neural Network Approach to Estimate Saturated Vapor Pressure of Refrigerants

The examination of available vapor pressure data in the case of the methane, ethane, propane and butane halogenated refrigerants, allowed recommendations of standard equations for this property. In this study, three new models include a general correlation; a substance-dependent correlation and an artificial neural network (ANN) approach have been developed to estimate the saturated vapor press...

[ 6 ] - مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات نانوسیال نانو لوله کربنی چند دیواره- آب بر انتقال حرارت مبدل حرارتی دو لوله‌ای با پوسته غیر فلزی

در این پژوهش تاثیرات افزودن نانو لوله‌های کربنی چند دیواره با قطر 15-5 نانومتر معلق در آب با درصد وزنی (25/0-04/0) بر ضریب انتقال حرارت بررسی شده است. این کار توسط یک مبدل حرارتی دولوله‌ای با پوسته غیر فلزیPVDF در حالت جریان غیر همسو انجام شده و به این منظور ابتدا ویسکوزیته و ضریب هدایت حرارتی نانوسیال در دما های (°C35 و °C50) به صورت آزمایشگاهی تعیین شد. با افزایش دما، غلظت و سرعت جریان نانو س...

[ 7 ] - The Analysis of Experimental Process of Production, Stabilizing and Measurement of the Thermal Conductivity Coefficient of Water/Graphene Oxide as a Cooling Nanofluid in Machining

The abrasion is a significant issue, especially in machining of rigid steels. A functional and suitable approach for enhancing the heat transfer from machining area is using an intermediate fluid with higher heat transfer potential instead of common fluids. The objective of this experimental study is to discuss production, stability and thermal conductivity examination of water/graphene oxide n...