× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مهدی کریمی

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

[ 1 ] - برنامه‌ریزی حرکت یک ربات افزوده در یک محیط نامعین با استفاده از کنترل‌ فازی مستقل زاویه‌ی اعضا

در این پژوهش یک سیستم کنترل فازی چندگانه به‌منظور برنامه‌ریزی حرکت یک ربات افزوده در یک محیط دوبعدی با حضور موانع طراحی شده است. سیستم کنترل به‌گونه‌یی است که مستقل از تعداد درجات آزادی سیستم است. با افزودن هر تعداد عضو به بازو تغییری در کنترل‌گرهای فازی، توابع عضویت و تعداد سیگنال‌های ورودی و خروجی به وجود نمی‌آید. در طراحی کنترل‌گرهای فازی چند رفتار مختلف در مواجهه با خطرات و همچنین نزدیک شدن...

[ 2 ] - بررسی عملکرد دو الگوریتم ژنتیک (GA) و اجتماع ذرات (PSO) در بهینه سازی مسئله CGAM

نوشتار حاضر به مدل‌سازی ترمودینامیکی یک نیروگاه توربین گازی با توان تولیدی M‌W ۳۰ و (k‌g/s) ۱۴ بخار اشباع در فشار b‌a‌r ۲۰ پرداخته است. این سیستم معروف به مسئله C‌G‌A‌M است. در مسئله‌ی C‌G‌A‌M تابع هدف شامل مجموع هزینه‌ی سرمایه‌گذاری و همچنین هزینه‌ی سوخت مصرفی است. در این نوشتار بهینه‌سازی با کمینه‌سازی تابع هدف و نیز به‌کارگیری الگوریتم ژنتیک و الگوریتم اجتماع ذرات به‌کمک نرم‌افزار متلب انجا...

[ 3 ] - تحلیل ارتعاشات غیرخطی یک واگن مسافری شش درجه آزادی و استفاده از جاذب دینامیکی در حالت تشدید اولیه و بهینه‌سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

طراحی سیستم تعلیق برای رفع اثرات نامطلوب ارتعاشات در وسایل نقلیه به عنوان یک چالش عمده مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله به تحلیل دینامیکی یک سیستم تعلیق شش درجه آزادی غیرخطی پرداخته می­شود. بدین منظور معادلات دینامیکی با در نظر گرفتن شش درجه آزادی برای بررسی حرکت قائم واگن که شامل دو بوژی و بدنه اصلی واگن می­باشد، با استفاده از روش لاگرانژ استخراج شده و با حل غیرخطی معادلات به روش مقیاس­...

[ 4 ] - A Novel Finite-Element-Based Algorithm for Damage Detection in the Pressure Vessels Using the Wavelet Approach

In this investigation a suitable algorithm for the detection of cracks in the pressure vessels is presented. The equations of motion for the vessel are obtained and transferred into the wavelet space in a simplified form resulted from time and position approximations. The locations of cracks are randomly distributed in different regions of the structure to cover the whole geometry of the pressu...