مرضیه عالی

دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد

[ 1 ] - نقد و ارزیابی برنامة درسی رشتة علوم تربیتی، گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

هدف اصلی این مقاله، تبیین ضرورت بازنگری برنامه درسی رشته علوم تربیتی- گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی در دوره کارشناسی- با نظر به سهم علوم مختلف در تحقق اهداف این رشته و انطباق با شاخه‌های تخصصی آن در دوره کارشناسی ارشد و دکتری است. بنابراین، با استناد به برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی- گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی- تعداد واحدها...

[ 2 ] - بوردیو و تحلیل مسائل اجتماعی در پژوهش تربیتی

از جمله رویکردهای پژوهش در علوم اجتماعی رویکرد بوردیو، جامعه‌شناس قرن بیستم، است که تأثیر قابل توجهی بر تئوری‌های اجتماعی و جامعه‌شناسی تعلیم و تربیت گذاشته و تحولاتی روش‌شناختی در حوزه‌های مختلف اجتماعی از جمله تعلیم و تربیت ایجاد کرده است.     هدف اصلی این مقاله پس از ارائه مقدمه‌ای بر کار نظری پیر بوردیو، معرفی روش‌های خاص پژوهش تربیتی مبتنی بر رویکرد اوست. نتیجه مطالعه تحلیلط - توصیفی مستن...

[ 3 ] - تأملی بر شکل گیری نظام آموزش مدرن در ایران مبتنی بر مناسبات قدرت – دانش در اندیشه میشل فوکو

جستجو در زمینه ها و شرایط شکل گیری فرآیندهای تربیتی مدرن در ایران مبتنی بر مناسبات قدرت دانش مساله اساسی است که مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ آن است. روش پژوهش در این مطالعه روش تحلیل تاریخی مبتنی مناسبات قدرت دانش است که به تجزیه و تحلیل سیر تاریخی عوامل شکل دهنده به نظام آموزش مدرن و تحول ارزش ها در جامعه ایران پرداخته است از اینرو ، ابتدا زمینه های فرهنگی و اجتماعی شکل گیری تربیت مدرن در ایران...

[ 4 ] - تحلیل تطبیقی رویکردهای آموزش‌وپرورش در عصر جهانی شدن : انگاره‌های تربیتی و الگوهای پیش ‌رو

جهانی‌شدن با سرعت روزافزون خود در حال فراگیری ابعاد مختلف جوامع از جمله آموزش و پرورش است. در همین راستا تا کنون الگوهای جهانی و انگاره‌های تربیتی متعددی در گستره‌ی جهانی رویارویی با یکدیگر را تجربه می‌کنند. آنچه بیش از همه مورد توجه است، چگونگی این رویارویی و پیامدهای ناشی از آن است. هدف از مقاله حاضر تبیین الگوها و نظام‌های آموزش‌وپرورش موجود در عصر جهانی شدن می-باشد؛ ناظر بر این هدف، مطالعه ...

[ 5 ] - A Model for Effectiveness of E-learning at University

In the digital age, e-learning systems have been employed as new equipment in the higher education system in different universities. Consideringthe importance of optimization of this system, this research is aimed at providing a modelfor the effectiveness of e-learning at in higher education systems. The study is a descriptive survey study in terms of its data collection method.The population i...

[ 6 ] - From guidance discourse to counseling discourse: a Research in Critical Psychology

From the perspective of critical psychology, the concepts of science have a historical-social aspect. Psychology is generally considered to be the result of a process of knowledge accumulation. But critical psychology, as an interdisciplinary science in the humanities, considers psychological concepts to be historical and consistent with certain socio-historical contexts. "Guidance and counseli...