× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مریم اوتادی

عضو هیئت علمی

[ 1 ] - بررسی اثر فاکتورهای مؤثر بر فعالیت آنزیم لیپاز تثبیت شده روی پلیمرهای سنتزی

فعالیت هر آنزیم، نمایانگر توانایی آن در مصرف سوبسترا و تولید محصول نهایی می باشد، که خود این مساله تابعی از ویژگی های سینتیکی آنزیم، مقدار آنزیم و شرایط محیطی (مثل دما و PH و... ) است. آنزیم های تثبیت شده در علوم غذایی، بیوتکنولوژی، داروسازی و شیمی تجزیه کاربرد فراوان دارند. با توجه به پیشرفت روز افزون در دستیابی به روش های مختلف تثبیت آنزیم ها در جهت استفاده بهینه از آن ها، در این تحقیق، به مط...

[ 2 ] - بررسی اثر ژل‌ها ( ژلاتین و صمغ ژلان) بر روند آزادسازی نمک از بافت مواد غذایی

هدف از این مطالعه بررسی و اندازه گیری نمک آزاد شده از ساختارهای غذایی با استفاده از یک مدل شبیه‌سازی فرآیندهای انجام شده در حین جویدن مواد غذایی در داخل دهان می‌باشد. مدل پیشنهادی از چند قسمت متفاوت تشکیل شده است که جهت ساده‌سازی بررسی روند رهاسازی نمک، ‌از ژل‌های غذایی استفاده شده که نمک درون ساختار این ژل‌ها محبوس شده است. نمودارهای رها شدن نمک از ژل‌های مختلف (ژلاتین و صمغ ژلان) که از ژل‌های...

[ 3 ] - بررسی‌ اثر نمک‌(کلرید کلسیم، منیزیوم و پتاسیم) ، چربی‌ و صمغ ژلان بر بافت سوسیس

در این تحقیق اثر کاهش مقدار چربی‌ و نمک  به همراه جایگزین نمودن نمک‌های کلرید کلسیم، کلرید منیزیوم، کلرید پتاسیم و صمغ ژلان در فرمولاسیون، بر بافت سوسیس مورد برسی‌ قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که کاهش چربی‌ و نمک به همراه اضافه نمودن صمغ ژلان و نمک‌های دو ظرفیتی باعث بهبود بافت محصول شده و رطوبت و تخلخل محصول را افزایشمی دهد. افزودن کلرید منیزیم باعث بهبود ویژگی‌‌های بافتی شده در صورتی...

[ 4 ] - Biotreatment of the Wastewater Containing Insoluble Pigment by Halomonas Strain Gb

Industrial dyeing processes produce a large amount of wastewater that contains many organic compounds such as different type of dyes and pigments, dispersing agents, surfactants which are difficult to treat. Considering that little studies have been done on biodegradation of oil-soluble azo dyes, the lake of this issue is completely felt. In this study, biotrea...