نتایج جستجو برای تراکم

تعداد نتایج: 15022  

ضرایب تراکم ناپذیری ماده‌ هسته ای متقارن سرد تا مرتبه ی چهارم بسط، در چارچوب روش وردشی پایین ترین مرتبه قید (LOCV) با در نظر گرفتن تصحیحات نسبیتی و با استفاده از برهم کنش که به طور نسبیتی با داده های پراکندگی نوکلئون-نوکلئون برازش شده است و نیز با پتانسیل مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این بررسی تصحیحات نسبیتی مربوط به انرژی خوشه های تک تایی، دو تایی و تصحیحات مربوط به برهم کنش خیز در نظر گرفته...

ژورنال: :هنرهای زیبا 1997
دکتر محمد مهدی عزیزی,

جعفر نوری, نادر نجمی,

بررسی تراکم ذرات معلق هوای شهری اصفهان

جلیل سبک‌آرا, سیدمحمد صلواتیان, علی عابدینی,

به‌منظور شناسایی، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون­ها و تغییرات آنها طی 3 مرحله نمونه‌برداری از زمستان 1388 الی تابستان 1389 انجام پذیرفت. نمونه‌برداری توسط تور کمرشکن 55 میکرون (Judy Net) انجام، سپس توسط فرمالین به نسبت 4 درصد تثبیت و در آزمایشگاه با میکروسکوپ معکوس مطالعه شدند. در این بررسی به‌طورکلی 6 شاخه زئوپلانکتونی در 31 جنس شناسایی شدند. در این‌ بین از زیر سلسله Protozoa و شاخه‌های Rhizopoda‌...

ژورنال: نیوار 2012
علی بافکار,

برآورد دقیق میانگین بارندگی در هر منطقه در طراحی پروژه‌های آبی از اهمیت زیادی برخوردار است که بدین منظور می‌توان از اطلاعات ایستگاه‌های باران سنجی استفاده نمود. هدف از این پژوهش ارزیابی تراکم ایستگاه‌های باران سنجی در غرب ایران شامل استان‌های کرمانشاه، ایلام، همدان، کردستان و لرستان می‌باشد. در این تحقیق آمار بارندگی متوسط سالیانه در یک دوره آماری 15 ساله برای 30 ایستگاه باران سنجی حوضه‌های آبخ...

مجید کوپاهی,

هدف این مطالعه بررسی چگونگی توزیع زمین های دایر بین طبقات مختلف بهره برداریها در سال 1361و مقایسه آن با سال 1351 بود. در ضمن چون FAO نیز مطالعه مشابهی را در مورد 67 کشور جهان در دهه 1970 انجام داده است لذا نتایج این بررسی با نتایج حاصل از بررسی فوق مقایسه گردید. در این مطالعه آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در مورد وسعت زمین های دایر بهره برداریهای کشاورزی در ایران برای سالهای 1361 و 1351 م...

ژورنال: :پژوهش سیستم های بس ذره ای 2015
سعیده زریونی,

ضرایب تراکم ناپذیری ماده هسته ای متقارن سرد تا مرتبه ی چهارم بسط، در چارچوب روش وردشی پایین ترین مرتبه قید (locv) با در نظر گرفتن تصحیحات نسبیتی و با استفاده از برهم کنش که به طور نسبیتی با داده های پراکندگی نوکلئون-نوکلئون برازش شده است و نیز با پتانسیل مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این بررسی تصحیحات نسبیتی مربوط به انرژی خوشه های تک تایی، دو تایی و تصحیحات مربوط به برهم کنش خیز در نظر گرفته ...

ژورنال: :هنرهای زیبا 2009
مهندس اسداله کریمی, دکتر محمودرضا دلاور, دکترمحمود محمدی,

تراکم شهری نامطلوب یکی از معضلات و مشکلات اساسی شهرهای امروز است و می تواند منشأ بسیاری از نابسامانی های دیگر نظیر توزیع نامتعادل خدمات شهری، ترافیک شدید، اشراف و غیره باشد. هدف این مقاله ارائه مدلی است که با استفاده از قابلیت ها و امکانات سیستم های اطلاعات زمینی و با فرض امکان شناسایی عناصر اصلی تراکم و بهره گیری از امکانات متعدد هندسی و توصیفی سیستم های مزبور در شفاف سازی عوامل تراکم شهری، تأ...

فرش، نوعی منسوج است که از سه قسمت مجزا یعنی نخ­های تار، پود و نخهای لایه سطحی (خاب) تشکیل شده است . نخ­های تار و پود زمینه فرش را بوجود آورده و ازطرفی سطح خارجی فرش را نخ­های خاب عمود بر سطح زمینه تشکیل می­دهند. در این تحقیق ارتباط پارامترهای ساختاری فرش ماشینی شامل نمره نخ خاب و تراکم­های تاری و پودی با خصوصیات مکانیکی آن شامل برگشت­پذیری در اثر بارگذاری دینامیکی وتغییرات ضخا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود