× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای خواندن

تعداد نتایج: 3015  
ژورنال: آموزش و ارزشیابی 2019
توران آهور, سعیده آهنگری, مریم باباپور باباپور,

      هدف این تحقیق بررسی تأثیر خواندن سایه‌ای و خواندن راهبردی مشارکتی  بر عملکرد خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی در سطح مقدماتی بود. محققان 3 کلاس در سطح مقدماتی در کانون زبان ایران که شامل 90 زبان‌آموز مؤنث بود را انتخاب کردند و آنها را به صورت تصادفی به دو گروه تحقیق و یک گروه شاهد تعیین کردند. همگنی آنها در مهارت درک مطلب از طریق پیش آزمون برگرفته از آزمون کت تأیید شد و 66 زبان‌آموز (...

تألیف کیت راینر و الکساندر پلاتسک, ترجمه علی مزینانی,

این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خواندن خواندن زبان دوم بر روی خواندن درک مطلب و نگرش نسبت به خواندن در زبان دوم میپردازد. به این منظور، 48 نفر از دانشجویان سطح متوسط دانشگاه مازندران در دو گروه کنترل و تجربی حضور یافتند. یک آزمون خواندن و پرسشنامه نگرش نسبت به خواندن به عنوان پیش آزمون توزیع شد. پس از آموزش استراتژی خواندن به گروه تجربی پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از...

چکیده: نقشه‌های فرش به دو دسته‌ چاپی و دستی تقسیم می‌شوند. مقالاتی در رابطه با خواندن خودکار نقشه‌های چاپی ارائه شده است. اما به علت سختی کار، تا کنون روشی برای خواندن خودکار نقشه‌های دستی فرش ارائه نشده است. به همین علت، موضوع این تحقیق جدید به‌شمار می‌رود. در این مقاله روشی برای خواندن خودکار نقشه‌های دستی ارائه شده است که از 4 مرحله‌ی کلی: کاهش رنگ اولیه، تک رنگ کردن هر خانه، بخش‌بندی به روش...

ژورنال: روانشناسی تربیتی 2013

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی (آموزش دوجانبه) بر بهبود خواندن، درک مطلب و سرعت خواندن دانش‏آموزان ابتدایی دارای اختلال یادگیری خواندن انجام شد. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه‌ی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران که در سال تحصیلی 1389-1388 مشغول به تحصیل بودند.به منظور انتخاب نمونه آماری در مرحله اول، از همه مناطق آموزش وپرورش تهران، یک منطقه به ص...

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی نرم‌افزار آموزشی خانواده‌محور بر مهارت‌های خواندن در دانش‌آموزان ابتدایی با اختلال خواندن بود. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل تما‌می‌دانش­آموزان سال سوم ابتدایی مدارس اختلالات یادگیری شهر مشهد، که در سال تحصیلی 97-1396 مشغول به تحصیل بودند. نمونه این پژوهش 32 نفر (دو گروه 16 نفره) را تشکیل می‌داد که با توجه به وجود 10 مرکز ناتوانی یادگیری در سطح مشهد به روش نمونه‌گیری ...

ژورنال: زبان پژوهی 2009
شهلا رقیب‌دوست, مهرداد اصغرپور ماسوله,

در مطالعه حاضر، تأثیر متغیرهای دانش پیشین و انگیزش خواندن در پیش‌بینی درک خواندنِ زبان‌آموزانِ غیرفارسی در مورد زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفت.به این منظور، 42 نفر از زبان‌آموزان سطح پیشرفته مرکز آموزش زبان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی در آزمون درک خواندن زبان فارسی و دانش پیشین وانگیزش خواندن شرکت کردند.نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که هر دو متغیر انگیزش خواندن و دانش پیشین رابطه معناداری با در...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی بازپروری شناختی بر ارتقا خواندن و حافظه فعال دانش آموزان مبتلا به مشکلات یادگیری خواندن بود. پژو هش حاضر شبه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم ابتدایی دارای مشکلات خواندن شهر تهران بوده است. از این جامعه آماری 30 نفر به صورت غیرتصادفی در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنت...