× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای دما

تعداد نتایج: 18739  

    مقطع زمانی مورد مطالعه در این بررسی 49 ساله می‌باشد. که مربوط به ایستگاه چابهار با طول دوره آماری 1963 تا 2012 را شامل می‌شود. ابتدا سعی شده است با استفاده از روش رتبه‌ای من - کندال تغییرات داده‌ها شناسایی شوند و سپس نوع و زمان آن مشخص گردد. هدف از این تحقیق، بررسی روند تغییرات دمای ایستگاه چابهار برای آشکار سازی تغییر احتمالی اقلیم آن از حالت نرمال با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال م...

هدف از این تحقیق ارزیابی جوانه‏زنی ژن‌نمون (ژنوتیپ)‏های مختلف کنجد در واکنش به دما بود. با استفاده از دماهای مهم (کاردینال) یعنی کمینه، بهینه و بیشینه شاخص‏های تحمل به دمای بالا و پایین تعیین و ژن‌نمون‏های مختلف از این نظر ارزیابی شدند. به این منظور آزمایش جوانه­زنی با چهار تکرار 50 بذری در درون اتاقک (انکوباتور)های رشد با دماهای ثابت 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و 45 درجة سلسیوس روی نه ژن‌نمون ک...

2014
Safwan H. Fasola, Firas S. Al-Sharbaty,

In this paper, the parameters of the LTE system in DL are investigated. These parameters include the effect of the Hybrid Adaptive Repeat and Request henceforth (HARQ) on the Signal to Noise Ratio (SNR), Block Error Rate (BLER), and throughput. The paper deals with three cases of Channel Quality Indicator (CQI): 3,7 and 15.The results showed that the HARQ procedure can improve the BLER and the ...

در این پژوهش،جهت بررسی روند تغییرات دمای جمهوری آذربایجان از داده های دمای میانگین پایگاه داده دانشگاه سانتا کلارا که دارای تفکیک مکانی 5/0×5/0 درجه است،در یک دوره 50 ساله (1950-1999) استفاده شده است. نخست برای واکاوی مکانی داده‌ها،با روش نزدیک‌ترین همسایگی در نرم افزار Surfer نقشه‌های همدمای سالانه، فصلی و ماهانه تهیه گردید.پس از بررسی نقشه سالانه،میانگین یاخته‌ای دمای سالانه آذربایجان 7/11 در...

In this paper, an investigation is undertaken to introduce a simple and effective mechanism of over-dense plasma. The collisional effects reduce the rate of the energy transmission.  In the collisional dissipative plasma, dielectric coefficient is complex due to collision and the imaginary part of dielectric coefficient is related to the collision. Materials with complex dielectric coefficient,...

ژورنال: :علوم گیاهان زراعی ایران 2015
فرشید قادری فر, الیاس سلطانی,

هدف از این تحقیق ارزیابی جوانه‏زنی ژن نمون (ژنوتیپ)‏های مختلف کنجد در واکنش به دما بود. با استفاده از دماهای مهم (کاردینال) یعنی کمینه، بهینه و بیشینه شاخص‏های تحمل به دمای بالا و پایین تعیین و ژن نمون‏های مختلف از این نظر ارزیابی شدند. به این منظور آزمایش جوانه­زنی با چهار تکرار 50 بذری در درون اتاقک (انکوباتور)های رشد با دماهای ثابت 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و 45 درجة سلسیوس روی نه ژن نمون ک...

ژورنال: :جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 0
سید ابوالفضل مسعودیان, دانشگاه اصفهان مرضیه یونسی, دانشگاه اصفهان,

در این پژوهش،جهت بررسی روند تغییرات دمای جمهوری آذربایجان از داده های دمای میانگین پایگاه داده دانشگاه سانتا کلارا که دارای تفکیک مکانی 5/0×5/0 درجه است،در یک دوره 50 ساله (1950-1999) استفاده شده است. نخست برای واکاوی مکانی داده ها،با روش نزدیک ترین همسایگی در نرم افزار surfer نقشه های همدمای سالانه، فصلی و ماهانه تهیه گردید.پس از بررسی نقشه سالانه،میانگین یاخته ای دمای سالانه آذربایجان 7/11 در...

ژورنال: فیزیک زمین و فضا 2018

در این بررسی همگنی داده‌های دمای میانگین ماهانۀ 33 ایستگاه همدید در ایران باکاربرد الگوریتم PMFred مورد آزمون قرار گرفت. روند خطی تغییر، پیش و پس از همگن‌سازی داده‌ها، برآورد و تأثیر همگنی داده‌ها بر نتایج حاصل از روند ارزیابی شد. همچنین به منظور تسهیل در تشخیص معنا‌داری روند تغییر، مقادیر شیب رگرسیون با تقسیم‌شدن بر نصف فاصلۀ اطمینان (در این مطالعه %95) استاندارد شدند. نتایج نشان داد، به‌کارگ...

سعید جوان, شهاب الدین علویون, وحید حسینی,

دمای شمع می‏تواند بر عمر مفید شمع و کیفیت احتراق تاثیرگذار باشد. افزایش دما سبب افزایش رفتگی الکترودها و افزایش دهانه شمع می شود. لذا جهت افزایش عمر مفید شمع باید دمای آن در محدوه مجاز حفظ شود. یکی از روش‏های کاهش دمای شمع، استفاده از مواد با انتقال حرارت بیشتر است و قابلیت انتقال حرارت فلز مس می‏ تواند در این زمینه موثر باشد. با توجه به وابستگی سایش الکترودهای پایه نیکل به دما، نیاز است تا تاث...