نتایج جستجو برای رگرسیون

تعداد نتایج: 34103  

در تحقیقات مختلف به‌طور معمول با مسائلی سر و کار داریم که با استفاده از مجموعه‌ای از متغیرهای توضیحی به پیش‌بینی رفتار یک متغیر وابسته می‌پردازیم. یکی از روش‌های آماری که کاربرد وسیعی در این‌گونه مسائل دارد رگرسیون چندگانه می‌باشد. اما هنگامی که بین متغیرهای توضیحی رابطه‌ی خطی وجود داشته باشد مسئله‌ی هم‌خطی چندگانه رخ می‌دهد و در نتیجه رگرسیون کم‌ترین توان‌های دوم معمولی به ایجاد براوردهای نااس...

ایده رگرسیون جعلی در اقتصادسنجی توسط گرنجر و نیوبولد (1974) مطرح شد. این محققان نشان دادند که اگر متغیرهای مستقل و وابسته مورد استفاده در الگو باشند، تخمین الگو به روش حداقل مربعات معمولی باعث پیدایش نتایج غیر واقعی( یا جعلی) خواهد شد . اما سری­های زمانی مورد استفاده در الگوها ممکن است خاصیت جمع بستگی متفاوتی داشته باشند. بنابراین، این سوال مطرح می­گردد که آیا پدیده رگرسیون جعلی در الگوهای دارا...

ژورنال: مجله علوم آماری 2018

 تحلیل رگرسیونی به‌طور سنتی با فرض همگن بودن جامعه و نرمال بودن توزیع متغیر پاسخ صورت می‌پذیرد. این در حالی است که در بسیاری از کاربردها، به‌دلیل ناهمگنی مشاهدات، وجود نقاط دور افتاده، چولگی یا ترکیبی از آن‌ها، مشاهدات ساختاری ناهمگن با زیرجوامعی چوله‌-متقارن را نشان می‌دهند. در چنین حالاتی، می‌توان آمیخته‌ای متناهی از توزیع‌های چوله-متقارن را برای مدل‌بندی جامعه مورد استفاده قرار داد. در این م...

Background: Investigation through the number of failed courses and semesters in medical students is a method for assessing students’ performance. Since these amounts have a zero inflated (ZI) value in most students, use of Poisson and negative binomial distributions with ZI, in which can model count data to find the associated factors and estimate the parameters, is recommended.Methods: This cr...

ژورنال: روانشناسی تحولی 2009
حمیدرضا عریضی, محسن گل پرور,

در ایـن پژوهش رگرسیـون ریـج و گـام‌به‌گـام در قلمرو روان‌شنـاسی صنعتی، که غالباً متغیرهای مستقل با هم همبسته هستند، مقایسه شد. از بیـن کارکنـان مرد صنایع شهر اصفهـان 329 نفر به دو پرسشنامه سبـک رهبری مدیران (گرستنر و دی، 1994) و رضایت شغلی (برایفیلد و روث، 1995) پـاسخ دادند. بر پایـه نتـایج رگرسیون گام‌به‌گام تنها عـامل بررسـی و رسیـدگی به شکـایتها، رضایت شغـلی را پیـش‌بیـنی کرد (84/0 =β و 05/0P

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان فارس - دانشکده علوم پایه 1393

در اواسط قرن بیستم نظریه پرداز روسی آندره تیخونو بر روی حل مساله «مطرح بیمار » مطالعه می کرد. در حقیقت آنها مسائل ریاضی گونه ای بودند که هیچ راه حل منحصر به فردی نداشتند زیرا اطلاعات کافی در مورد این مساله به طور ویژه وجود نداشت. این مطالعات به وسیله تیخونو در غرب شناخته شد و کتاب او در این زمینه در سال 1977 انتشار یافت. اگرچه قبل از آن دو آماردان آمریکایی آرتورهوئرل و روبرت کنارد مقاله ای را د...

شاخص تردی (شکنندگی) سنگ یکی از مهم­ترین پارامترهای مؤثر بر حفاری­های زیرزمینی به ویژه در حفاری با ماشین (TBM) به حساب می­آید که محاسبه دقیق این پارامتر برای طراحی­های ژئوتکنیکی بسیار مهم و کاربردی است. در این مقاله، شاخص تردی سنگ با استفاده از دو روش رگرسیون چند متغیره غیر خطی و همچنین درخت رگرسیون CART بر روی پایگاه داده شامل 48 ردیف داده­ای از 30 پروژه تونل­سازی مختلف پیش­بینی شده است. این پا...

مقدمه: هدف این مطالعه مقایسه عملکرد رگرسیون لجستیک چند سطحی و معمولی در تعیین عوامل مرتبط با گواتر در کودکان با توجه به ساختار سلسله ‌مراتبی داده‌ها می‌باشد. مواد و روش‌ها: آزمودنی‌های مطالعه شامل 35747 دانش‌آموز 10-8 ساله ساکن 30 استان کشور بودند و داده‌ها توسط پژوهشکده‌ی علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و خوشه‌ای جمع‌آوری شدند. وضع...

در این مقاله میزان کارایی مدل‌های رده‌بندی رگرسیون لجستیک باینری و رگرسیون درختی روی متغیر وابسته باینری بررسی می‌شود. شیوۀ پردازش مدل، استفاده از تمام داده‌ها در مرحلۀ آموزشی است. مجموعه داده‌های مورد مطالعه از یک گزارش مطالعاتی دربارۀ سوابق بیماری زردی به دست آمده است که یک مجموعه داده شامل متغیرهای کمی و کیفی است. میزان کارایی دو روش طبقه‌بندی‌کننده‌ رگرسیون لجستیک و رگرسیون رده‌بندی درخت تص...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود