نتایج جستجو برای سرطان

تعداد نتایج: 10550  

مشک گو, مجید,

Carcinoma of the pancreas is a lethal tumor, and majority of patients have a mean life expectancy of about two and a half months with a 5 year survival of 1-2%. Even in small presumed curable cases survival rarely extends beyound 2years. The prevalence of this tumor is higher in males. The known risk factors included: smoking, alcohol, high animal protein and fats in diet, nitrosamines and hist...

ژورنال: کومش 2011

  سابقه و هدف: بیماری سرطان در کودکان بسیار نادر می‌باشد و کم‌تر از یک درصد از کل سرطان‌ها را شامل می‌شود. با این حال یکی از علل اصلی منجر به مرگ در بین کودکان به شمار می‌رود. هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژی انواع سرطان‌ها در کودکان در استان فارس می‌باشد.   مواد و روش ‌ ها: در این مطالعه اپیدمیولوژیک که در آن از داده‌های ثبت سرطان استان فارس استفاده شده است، توزیع فراوانی سرطان بین سال‌های 138...

حق شناس, محمدرضا , فخرایی, فرزانه,

Papillomaviruses are small tumor viruses with a genome of approximately 8000 base pairs. They are found in many different types and infect a wide range of animals (from birds to rabbits, dogs, sheep and cattle) and several primates including humans. So far, over 100 different types of human papillomavirus (HPV) have been identified, among which one-third infect epithelial cells in the genital t...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید