× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای شهود

تعداد نتایج: 1390  
ژورنال: قبسات 1997
علی‌اکبر رشاد,

ژورنال: فلسفه دین 2010
سید اسحاق حسینی کوهساری,

شناخت از راه کشف و شهود یکی از راه‌های معرفت و شناخت خداوند است که در این مقاله پس از تعریف کشف و شهود و بیان تفاوت بین کشف و کرامت و بیان کشف رحمانی و شیطانی، به ضرورت نیاز به میزان صدق در کشف و شهود پرداخته شده که از نظر عرفا عبارتند از: عقل، کتاب و سنّت. سپس به بررسی میزان اعتبار کشف و شهود در آیات پرداخته شده که عبارت است از: آیه لقاء‌الله، آیه عبادالله المخلصین، آیه شهود، آیه رؤیت ملکوت آس...

ژورنال: ذهن 2003
عباس عارفی,

حسین کاویار, علی اکبر ایزدی فرد,

شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، برخی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقّل و تشخیص شاهد است؛ مانند شرط بلوغ و عقل و برخی به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحّت گفتار او می باشد مانند شرط عدالت. احراز عدالت شاهد، مورد اتّفاق تمامی فقهاء است. اما در این که عدالت، صِرف حُسن ظاهر است یا این که عدالت مجرّد ترک معاصی است یا این که عدالت عدم انجام معاصی از روی ملکه است یا ملکه ای نفسانی که فرد را ...

ژورنال: ذهن 2012
بهروز محمدی منفرد,

ژورنال: ذهن 2007
مرتضی کربلایی لو,

ژورنال: ذهن 2013
حسام الدین شریفی,

ژورنال: ذهن 2018

عرفان به عنوان معرفت، حاصل تجربه‌ای باطنی است که در سنت اسلامی معمولاً از آن به «کشف» و «شهود» و در سنت غربی جدید معمولاً از آن به «تجربۀ عرفانی» تعبیر می‌کنند. در فلسفۀ دین معاصر از «تجربۀ دینی» نیز بسیار سخن می‌گویند که نزدیک به تجربۀ عرفانی است. مباحثی هم که در این دو زمینه مطرح می‌شود، مشابه است و در مواردی هم‌پوشانی دارد. گاهی تجربۀ دینی را امری عام و تجربۀ عرفانی را قسمی از آن در نظر می‌گیر...

مقدمه: شهود یک مفهوم انتزاعی است که جهت قضاوت و تصمیم‌گیری توسط پرستاران در بالین بیماران استفاده می‌شود، با توجه به مبهم بودن این مفهوم و کمبود اطلاعات در این زمینه، پژوهش حاضر در جهت عینی‌سازی این مفهوم و با هدف تحلیل مفهوم شهود در پرستاری انجام شد. روش کار: تحلیل مفهوم با استفاده از رویکرد واکر و آوانت انجام گرفت که شامل 8 مرحله می‌باشد؛ 1- انتخاب مفهوم، 2- تعیین هدف تحلیل، 3- شناسایی موارد ...