× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای صنعت

تعداد نتایج: 26986  

Most researches related to industrial strategy domain fall into two levels: macro (national or industry sector), and corporate. However, studying the level of each industry and its relationship with the higher and lower levels has not adequately been taken into consideration. Therefore, the main question of this research is what the components of petrochemical industry strategy are and what typ...

اسکنری جم, دکترجعفر, ملک زاده, دکتر کرامت, میرزاآقایی, علی,

هدف این پژوهش، برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده خاص صنعت انواع تجارت درون صنعت ایران است. برای این منظور، داده های آماری تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعت 16305 کارگاه صنعتی کشور در سال 1381 را برای سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC جمع آوری، پالایش و پردازش کرده، سپس براساس مبانی نظری اخیر، عوامل تعیین کننده خاص صنعت تجارت درون صنعت به تفکیک انواع آن برآورد کرده ایم. براساس نتایج به دست آمده، به ن...

دکتر سید کامران باقری از جمله معدود متخصصین حوزه سیاست‌گذاری و مدیریت فناوری در صنعت نفت است. از ایشان کتب، مقالات و تحلیل‌های متعددی در حوزه مدیریت فناوری، نظام نوآوری و مسائل صنعت نفت منتشر شده است. علاوه بر این دکتر باقری بیش از یک دهه با پژوهشگاه صنعت نفت و نهادهای متولی توسعه فناوری این صنعت همکاری داشته و از نزدیک در جریان تغییر و تحول در حوزه پژوهش و توسعه فناوری صنعت نفت قرار داشته است....

محمد ولی کیان مهر,

در سال های اخیر جهانگردی به منبع درآمد سرشاری در تجارت جهانی و عامل مهمی دربهبود موازنه بازرگانی و تراز پرداخت های بسیاری از کشورها تبدیل گشته است. در این مقاله سعی گردیده است که اهمیت جهانگردی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. نهایتا مسائل و مشکلات توسعه جهانگردی مطرح و وظایف سازمان های جهانگردیجهت مقابله با آنها تشریح گردیده است.

ژورنال: فصلنامه دهخدا 2013
علی حسین رازانی,

در فایل اصل مقاله موجوداست

ژورنال: رهیافت 2002
فتح الله مضطر زاده,

بررسی‌ شاخص‌های علمی ایران در مقایسۀ آن با کشورهای پیشرفته حاکی از آن است که تحقیقات و فناوری ما به لحاظ کمی 5 الی 10 درصد کشورهای پیشرفته است. انجام این تحقیقات در جهت نیل به توسعه‌یافتگی مستلزم تعیین و انتخاب اولویت‌های خاصی است که عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری فراهم می‌کند. عدم توجه کافی و عمیق به این اولویت‌ها پیمودن راه توسعه صنعتی را دشوار می‌کند توجه به امر تحقیقات...

ژورنال: اثر 2006
کرمانی(مترجم), فریبا , گلمبک, لیزا,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.