نتایج جستجو برای عملکرد

تعداد نتایج: 99834  

پژوهش حاضر به بررسی میزان تاثیر‌گذاری متغیر عملکرد نواوری بر عملکرد مالی می پردازد. و هدف از انجام این پژوهش تدوین مدلی از ابعاد عملکرد در سازمان با فرض متغیر مستقل عملکرد نواوری و متغیرهای میانجی عملکرد بازار و عملکرد محصول است. به دلیل این که بتوان عملکرد مالی بیشتری را برای سازمان ایجاد کرد. پرسشنامه پژوهش براساس مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان طراحی شده است. برای اثبات روایی آن علاوه بر نظر ...

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عملکرد کشورهای آسیایی در رویدادهای بزرگ ورزشی بر عملکردشان در بازی‌های المپیک بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمام کشورهای آسیایی بود که در بازی‌های المپیک موفق به کسب مدال شده‌اند. با استفاده از نمونه‌گیری دردسترس، 69 کشور آسیایی که در چهار المپیک گذشته به کسب مدال موفق شده‌اند، به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. کل اطلاعات ازطریق...

حسین رحیم سروش, عبدالهادی حسین زاده, محمود مصباح,

تحقیقی به منظور تعیین روابط میان عملکرد دانه و اجزای عملکرد در 36 ژنوتیپ برنج در مؤسسه تحقیقات برنج (رشت)در قالب طرح لاتیس ساده در سال 1379 انجام گرفت . در این تحقیق هفده صفت شامل ع ملکرد دانه، تعداد خوشه در بوته ، تعداد دانه سالم در خوشه، وزن صد دانه، طول، عرض و مساحت برگ، ارتفاع بوته، طول ساقه، مقدار آمیلوز، غلظت ژل، وزن خوشه، طول، عرض و شکل دانه، روزهای تا 50 درصد گلدهی و رسیدن کامل با اند...

چوکان رجب,

به منظور مطالعه نحوه کنترل ژنتیکی عملکرد و اجزا عملکرد دانه در ذرت، از تجزیه میانگین نسل های حاصل از تلاقی دو لاین اینبرد B73 و K18 با خصوصیات متفاوت استفاده گردید. نسل های P1، P2، F1، BC1، BC2 و F2 در طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقاتی اصلاح و تهیه نهال و بذر واقع در کرج کاشته شدند. در تجزیه میانگین نسل ها، برای صفت عملکرد دانه، آثار افزایشی، غالب...

به منظور بررسی تجزیه علیت عملکرد دانه با اجزای عملکرد آزمایشی با 20 ژنوتیپ گندم دیم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در دو مکان (ایستگاه تحقیقات دیم شیروان و ایستگاه تحقیقات سیساب) در استان خراسان شمالی در سال 95-1394 به اجرا در آمد. در طی مراحل رشد و بعد از برداشت، از صفات ارتفاع بوته، تعداد روز تا سنبله‌دهی، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، تعداد روز تا رسیدگی، وزن ه...

به منظور بررسی تجزیه علیت عملکرد دانه با اجزای عملکرد آزمایشی با 20 ژنوتیپ گندم دیم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در دو مکان (ایستگاه تحقیقات دیم شیروان و ایستگاه تحقیقات سیساب) در استان خراسان شمالی در سال 95-1394 به اجرا در آمد. در طی مراحل رشد و بعد از برداشت، از صفات ارتفاع بوته، تعداد روز تا سنبله‌دهی، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، تعداد روز تا رسیدگی، وزن ه...

بهمن پاسبان اسلام, طاهر قاسمی,

گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) به عنوان یک دانه روغنی بومی ایران می‌تواند در توسعه کشت دانه‌های روغنی، آینده نوید بخشی داشته باشد. گزارش‌های گوناگون‌ حاکی از آن است که بین ژنوتیپ‌های گلرنگ بهاره از نظر عملکرد دانه‌، اجزای عملکرد و درصد روغن دانه تفاوت‌های معنی‌داری وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ژنوتیپ‌های بهاره گلرنگ جهت گزینش ژنوتیپ‌های برتر برای منطقه خسروشهر و مناطقی با شرایط اقلیم...

ژورنال: بررسی حسابداری 2014
سیدجلال سیدی, علی ابراهیمی کردلر, وحید منتی,

به‌طور کلی، حسابداری را سیستم اطلاعاتی معرفی می‌نمایند که هدف اصلی آن تهیه‌ی اطلاعات سودمند برای تصمیم‌گیری‌ها می‌باشد. طراحی و اجرا صحیح و تطبیق مطلوب سیستم‌های اطلاعاتی با نیازهای سازمان؛ ضمن فراهم کردن بستر لازم برای تهیه‌ی اطلاعات به‌موقع و سودمند؛ افزایش ارزش سازمان را نیز درپی خواهد داشت. این تحقیق به بررسی اثربخشی سیستم‌های اطلاعاتی و نقش و تاثیر این سیستم‌ها بر عملکرد و ارزیابی عملکرد ش...

رحیم عموجانی, علی سعیدی, فرامرز حریری مقدم, محسن یوسفی,

این تحقیق در سال زراعی 96-1395 با هدف مقایسه ارقام گندم از نظر عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه البرز، استان قزوین اجرا شد. این ارقام شامل: پیشگام، حیدری، پارسی، میهن، سیوند و c-91-4 بودند که به صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم بر عملکرد دانه در سطح 1 درصد معنی­دار بود. نتایج مقایسه ارقام نشان داد که رقم پیشگام با میانگین 6...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید