نتایج جستجو برای غلظت

تعداد نتایج: 42346  

ژورنال: دانش آب و خاک 2016
زهرا نوفرستی, محمد علی حیکم زاده اردکانی,

در بسیاری از روابط از جمله نسبت جذب سدیم، همواره کلسیم و منیزیم از لحاظ تأثیر بر بهبود و حفظساختمان خاک مشابه فرضمیشوند در صورتیکه در این رابطه نظرات متفاوتی توسط محققان ارایه شده است. تحقیقحاضر با هدف بررسی تأثیر غلظتهای مختلف منیزیم بر برخی شاخصهای پایداری خاک، انجام شد. بدین منظور یکنمونه خاک لوم رسی بهمدت 4 ماه تحت اثر غلظتهای مختلف منیزیم ( 4 ،3 ،2 ،1 ،0 و 5 میلیمول بر لیتر) در 3 تکرار درق...

ژورنال: هیدرولیک 2018

جریان­های چگال که اغلب جریان گرانشی یا شناوری نامیده می­شوند جریان­هایی هستند که به سبب اختلاف چگالی بین جریان و سیال پیرامون آن اتفاق می­افتند. وقتی یک جریان چگال در یک سیال لایه­بندی به سطح شناوری خنثی برسد، از کف جدا می­شود و داخل سیال پیرامون نفوذ می­کند. در این مطالعه برای بررسی رفتار جریان چگال در محیط پیرامون لایه­بندی شده، آزمایش­هایی انجام شد. این آزمایش­ها با 4 دبی 1، 5/1، 2 و 5/2 لیت...

اشرفی حافظ, اصغر , حیدری مقدم , رشید , ظفری, اردشیر , مرتضوی طباطبایی, سید عبدالرضا , معیری, اردشیر , کاظم زاده , یاسر ,

مقدمه: : با افزایش فعالیت بدنی و مصرف انرژی برحسب نوع ، شدت و مدت زمان مختلف تمرین ورزشی در افراد دیابتیک و غیردیابتیک، فرآیند کنترل هیپرگلیسمی به طور مطلوب تری انجام می شود. اینکه آیا بین حداکثر اکسیژن مصرفی تخمینی به عنوان شاخص میزان فعالیت بدنی با هموگلوبین گلیکوزیله سرم خون مردان میانسال فعال، غیرفعال و مبتلا به بیماری عروق کرونر (CAD) ارتباطی وجود دارد یا خیر، جای بحث دارد. پژوهش مقطع...

مقدمه: ابستاتین هورمون پپتیدی معدی‌ـ‌روده‌ای می‌باشد و سوخت و ساز قند و چربی، وزن بدن و هم ایستایی انرژی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. داده‌ها در مورد ارتباط پپتیدهای معده با بیماری‌های تیروئیدی بسیار اندک می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط غلظت سرمی ابستاتین با عملکرد تیروئید در افراد کم‌کار و پرکار تحت بالینی تیروئید انجام گرفت. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر روی ۳۵ نفر با کم‌کاری تیروئید، ۳۵ نفر...

احمد رضا جمشیدی, , بهروز جنت, , ملوک حاجی بابایی, , منان حاجی محمودی, , مهران میراب زاده اردکانی, , نفیسه صادقی, ,

Background: The cause of osteoporosis is multifactorial and many dietary factors are important in the prevention of this disease. Antioxidants as free radical scavengers may influence osteoporosis by reducing the effects of oxidative stress that may be associated with bone loss. Vitamin E is an important antioxidant that protects polyunsaturated fatty acids (PUFA) in cell membranes from oxidati...

این مطالعه به منظور ارزیابی نقش مصرف مکمل سلنیم در تلیسه‌های آبستن در اواخر آبستنی بر روی سطح سرمی سلنیم و گلوتاتیون پراکسیداز در خود تلیسه‌ها و گوساله‌های متولد شده از آنها انجام گرفت. 16 رأس تلیسه آبستن سنگین انتخاب و در 2 گروه 8 رأسی شاهد و تیمار قرار گرفتند سعی شد که شرایط محیطی، مدیریتی و تغذیه‌ای هر 2 گروه یکسان باشد. در گروه تیمار روزانه مکمل سلنیم‌دار (سلنیت سدیم) به میزان mg 1 به­مدت 3...

ژورنال: علوم آب و خاک 2013

Limited information is available about the effect of preceding crop residues on bioavailability of zinc (Zn) in calcareous soil and its accumulation in wheat grain. In this experiment, residues of five crops including safflower (Carthamus tinctorius L.), sunflower (Helianthus annuus L.), bean (Phaseolus vulgaris L.), clover (Trifolium pretense L.) and sorghum (Sorghum bicolor L.) were incorpora...

ژورنال: :دانش آب و خاک 0
زهرا نوفرستی, دانش آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت منا..., استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه...,

در بسیاری از روابط از جمله نسبت جذب سدیم، همواره کلسیم و منیزیم از لحاظ تأثیر بر بهبود و حفظساختمان خاک مشابه فرضمیشوند در صورتیکه در این رابطه نظرات متفاوتی توسط محققان ارایه شده است. تحقیقحاضر با هدف بررسی تأثیر غلظتهای مختلف منیزیم بر برخی شاخصهای پایداری خاک، انجام شد. بدین منظور یکنمونه خاک لوم رسی بهمدت 4 ماه تحت اثر غلظتهای مختلف منیزیم ( 4 ،3 ،2 ،1 ،0 و 5 میلیمول بر لیتر) در 3 تکرار درق...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1347

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید