نتایج جستجو برای مرتع

تعداد نتایج: 3871  
ژورنال: انسان و محیط زیست 2018

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در سال های 1394 و 95 با اهداف کوتاه مدت تعیین شاخص ها و  راهبردهای تدوین برنامه ششم  و بلند مدت طرح و بررسی راهکارهای حل مسایل مختلف منابع طبیعی کشور،  ضمن تشکیل کمیته های راهبردی و دعوت از اساتید و کارشناسان با تخصص های متنوع ، اعضای تشکل ها و بهره برداران سراسر کشور و تشکیل جلسات متعدد، در انتهای سال 1394 نسبت به جمع بندی نهایی نقطه نظرات و اعلام به مراجع ذی...

ژورنال: :مرتع و آبخیزداری 2015
فرهاد لشگرارا, مجید رضا داورپناه, سید اکبر جوادی,

در دهه های اخیر، مقابله با عوامل تخریب مراتع و تلاش در جهت احیای مراتع، به منزلة گامی اساسی در راستای توسعة پایدار، لازم و ضروری بوده است. اما، با توجه به وسعت زیاد عرصه های منابع طبیعی و نیاز به نیروی انسانی بسیار زیاد برای حفاظت و احیای این منابع، به نظر می رسد مشارکت بهره برداران عرصه های مذکور بهترین وسیله برای توسعة این منابع باشد. از این رو، هدف کلی این تحقیق شناسایی موانع مشارکت مرتع دار...

ژورنال: مرتع 2014

  شاخص ­ های سطح خاک و ویژگی­های عملکردی مرتع به محققان کمک می­کنند که در مورد اثر فعالیت­های مدیریتی اعمال شده، قضاوت نمایند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر قرق در مرتع جبالبارز (جیرفت) بر شاخص­های اکولوژیکی سلامت مرتع با استفاده از روش تحلیل عملکرد چشم­انداز بود. به­منظور مقایسه اثر قرق بر فاکتورهای خاک و پوشش گیاهی در کنار منطقه مورد مطالعه یک مرتع غیرقرق در نظر گرفته شد. برای تعیین سه ویژگی ...

ژورنال: مرتع 2017

برای اعمال مدیریت صحیح و اصولی در مراتع بایستی منابع موجود در آن دقیقا ارزیابی شوند تا بتوان از اطلاعات به­دست آمده در برنامه­ریزی­های میان‌مدت و بلندمدت استفاده کرد. مطالعه کیفی سلامت مرتع، ابزار مناسبی برای بررسی وضعیت مرتع توسط مرتعداران و مدیران مرتع است. بنابراین، در این مطالعه کارایی روش سلامت مرتع در مراتع ییلاقی منطقه سوباتان شهرستان تالش با اقلیم مرطوب سرد مورد ارزیابی قرار گرفت. به‌من...

ژورنال: :پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 2014
حامد چهارسوقی امین, سمیه الیاسی, علی اشرف حامدی اغولبیک,

هدف این تحقیق پیمایشی بررسی عامل های موثر بر اثربخشی دوره­های آموزشی مرتع داری در حفاظت از مراتع شهرستان مهران بود. جامعه آماری این پژوهش را مرتع داران شهرستان مهران (187n=) تشکیل دادند که به روش سرشماری بررسی شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن توسط گروهی از کارشناسان تخصصی بررسی و تامین شد. برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد (94/0α=). به منظور تحلیل داده ...

ژورنال: مجله مرتعداری 2015

یکی از مشکلات اساسی اراضی مرتعی این است که از مراتع بر اساس پتانسیل و شایستگی آنها استفاده نمی شود و این استفاده نادرست منجر به تخریب بیش از حد مراتع شده است. شایستگی مرتع عبارتست از حالتی که بتوان از مرتع به عنوان چرای دام در طی سالیان دراز استفاده کرد بدون اینکه به منابع پوشش گیاهی و خاک آن صدمه ای وارد شود. تعیین شایستگی مرتع یکی از مهمترین عوامل مدیریت اراضی مرتعی به شمار می رود. در این تحق...

فعالیتهای مدیریتی نظیر شخم مرتع و شدت چرا تاثیر زیادی بر مرتع می‌گذارند. برای بهره برداری پایدار مرتع این تغییرات بایستی شناخته شود. شاخص های سطح خاک و ویژگیهای عملکردی مرتع به محقق کمک می‌کند تا در مورد اثرات فعالیتهای مدیریتی قضاوت نماید. از این رو برای بررسی تاثیر این فعالیتها بر روی مراتع مناطق نیمه خشک یک تیپ گیاهی در منطقه طالقان انتخاب شده و 5 تیمار مدیریتی شامل3 شدت چرایی (سنگین، متوسط ...

در این تحقیق با روش میدانی به بررسی کاربرد دانش بومی استفاده از جنگل و مرتع در شهرستان رستم پرداخته شده است. دراین تحقیق، مناطقی از بخش مرکزی شهرستان رستم انتخاب گردید و از بین آن مناطق نیز،­­ روستاهایی که دارای دانش بومی غنی­تر در استفاده از جنگل و مرتع بودند، انتخاب گردیدند و از این میان با روش نمونه­گیری گلوله برفی، افراد مورد مطالعه انتخاب شدند. در این تحقیق از تکینیک­های مشاهده مشارکتی، مش...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود