نتایج جستجو برای مشارکت

تعداد نتایج: 18949  

یکی از مهم‌ترین ارکان نظام مالی در هر کشوری ابزارهای مالی هستند. بدون وجود ابزارهای مالی متنوع و کارآمد، تأمین مالی در چرخه اقتصاد مختل می‌گردد. در دهه 1980، ایده استفاده از ابزارهای اسلامی قوت گرفت و انواع مختلف صکوک ابداع گردید. ایران را می‌توان نخستین کشوری قلمداد کرد که اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت نموده است. در این پژوهش، تفاوت‌های هر دو گونه اوراق مشارکت منتشره در ایران...

مشارکت سیاسی جوانان به‌عنوان بزرگترین گروه جمعیتی کشور یکی از مهمترین مؤلفه‌های رفتار سیاسی شهروندان، چه از منظر پژوهشگران رفتار سیاسی و چه از حیث مدیریت سیاسی جامعة درحال تحول ایران، محسوب می شود. در مقالة حاضر نخست خلاصه‌ای از مهمترین دیدگاه‌های مربوط به مشارکت سیاسی و تصویری کلی از اشکال گوناگون مشارکت سیاسی ارائه می‌شود. سپس بر اساس یافته‌های پیمایشی که دربارة اشکال و سطوح مشارکت سیاسی دانش...

دکتر سید سیف زاده,

قشرها و طبقات جدید اجتماعی ‘ که به مقتضای تمایزهای ساختاری در جوامع گوناگون بوجود می آیند‘ احتمالا منافع متبادین و حتی متضادی دارند. به رغم پیدایش این لایه های جدید اجتماعی ‘ چون عرصه سیاست در کشورهای درحال توسعه گاه تحول نیافته و یکپارچه باقی می ماند؛ در نتیجه ناسازگاری بین عرصه اجتماعی چند پارچه وعرصه یکپارچع سیاسی ‘ این کشورها در روند تحولات خود به صحنه برخوردهای نابسامانی تبدیل می شوند که ا...

همواره این سؤال در ذهن صاحب‌نظران وجود داشته است که آیا اوراق مشارکت توانسته‌اند جایگزین شایسته‌ای در بازار برای اوراق قرضه باشند؟ تحلیل حقوقی حاضر نشان می‌دهد که اوراق مشارکت جایگزینی برای اوراق قرضۀ مورد نیاز بازارند. با این حال، با وجود تفاوت‌های اساسی میان اوراق سهام و اوراق قرضه، اوراق مشارکت ترکیبی از اوراق سهام و اوراق قرضه‌اند. به‌عبارتی هم مزایای اوراق قرضه و هم مزایای اوراق سهام را دا...

دکتر محمود عرفانی,

مشارکت تجارتی بین المللی (joint ventures) به صورت واحدهای تجارتی هستندکه به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف با انعقاد قرار داد فیمابین ‘ آورده های نقدی و یا غیر نقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده و مسئولیت اداره و مدیریت آن رابه عهده بگیرند. بنابراین طرفین در جستجوی این امر هستند که به وسیله مقررات اساسنامه ای ویا خارج از آن مشار...

موضوع جامعه‌شناسی سیاسی بطور کلی عبارت است از بررسی شکاف های جامعه، گروه‌بندی‌های اجتماعی ناشی از آن و تأثیر نیروی این گروه‌بندی‌های اجتماعی بر عرصه‌های سیاسی. به این لحاظ هدف از مطالعه حاضر نیز تأمل در نقش نیروهای ناشی از گروه‌بندی‌های برآمده از شکاف‌های اجتماعی است؛ چرا که در جامعه‌شناسی سیاسی، غرض اساسی از بررسی جامعه همانا تبیین عرصه سیاسی است. در این میان یکی از مباحث عمده جامعه‌شناسی بر آ...

مشارکت را می‌توان فرآیند سهیم شدن در تصمیم‌های اثرگذار بر زندگی دانست. هرچند این مفهوم را کم و یش اندیشمندان قرون گذشته طرح و به‌کار برده‌اند، اما تا به امروز در کاربردهای مختلف، ابعاد تازه‌تری را به‌خود اختصاص داده است. یکی از ابعاد نوین مشارکت اجتماعی کودکان است که در دهه‌های اخیر با استناد به کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است. این مهم را می‌توان با هدف گسترش و توسعه توانمندیها و پذیرش مسئولیت...

روانشناسی تربیتی ثابت کرده است که اگر به کودکان اعتماد کنیم،‌ آنان افرادی متکی به نفس بار می‌آیند و اگر به‌آنها اجازه دهیم که در مسائل مربوط به‌خود تصمیم‌گیری کنند، مسئولیت‌پذیر خواهند شد. برهمین اساس ماده 12 کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک توصیه می‌کند که برای کودکان باید فرصتهایی فراهم آورده شود تا بتوانند در هریک از مراحل دادرسی، اجرایی و قضایی مربوط به‌خود به‌طور مستقیم یا از طریق یک نماینده...

مشارکت را می‌توان فرآیند سهیم شدن در تصمیم‌های اثرگذار بر زندگی دانست. هرچند این مفهوم را کم و یش اندیشمندان قرون گذشته طرح و به‌کار برده‌اند، اما تا به امروز در کاربردهای مختلف، ابعاد تازه‌تری را به‌خود اختصاص داده است. یکی از ابعاد نوین مشارکت اجتماعی کودکان است که در دهه‌های اخیر با استناد به کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است. این مهم را می‌توان با هدف گسترش و توسعه توانمندیها و پذیرش مسئولیت...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود