× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای نانوپودر

تعداد نتایج: 216  
برکت, سیدمسعود, خواجه لکزای, محمد, شجاع رضوی, رضا,

Precipitation has always been one of the important methods in the preparation of ceramic nanopowders. In this study, the most important parameters, ageing time and concentration parameters, have been studied. Yttrium oxide (Yttria) nanopowder was synthesized by precipitation method. Yttria micropowder and ammonium hydrogen carbonate were used as precursor materials. The study involved aging tim...

ژورنال: شیمی کاربردی 2009
علی حقیقی اصل, محمد نادر لطف اللهی, هادی باصری,

در این مقاله مراحل تولید نانو ذرات با روش sol-gel بررسی شده و سازوکارهای های پیشنهادی برای این فرایند، ارائه شده است. هم چنین شرایط عملیاتی و نوع حلال ها و مواد به کار رفته در این فرایند ها، برای تولید نانو پودر های مورد نیاز در صنعت آورده شده است. اثرات این حلال ها بر خصوصیات محصولات تولیدی نیز بررسی شده است. مراحل مختلف مورد نیاز برای تولید نانو متال فلوراید های AlF3 و MgF2، نانو کامپوزیت Al2...

ژورنال: شیمی کاربردی 2007
علی حقیقی اصل, محمد نادر لطف اللهی, هادی باصری,

در این مقاله مراحل تولید نانو ذرات با روش sol-gel بررسی شده و سازوکارهای های پیشنهادی برای این فرایند، ارائه شده است. هم چنین شرایط عملیاتی و نوع حلال ها و مواد به کار رفته در این فرایند ها، برای تولید نانو پودر های مورد نیاز در صنعت آورده شده است. اثرات این حلال ها بر خصوصیات محصولات تولیدی نیز بررسی شده است. مراحل مختلف مورد نیاز برای تولید نانو متال فلوراید های AlF3 و MgF2 ، نانو کامپوزیت Al...

داور, فاطمه, شجاع رضوی, رضا, شیرین‌پرور, شیما, قربانی, سعید, لقمان استرکی, محمدرضا,

In this research, the nanopowders of lanthanum and neodymium co-doped yttria were synthesized by sol-gel combustion method. Citric acid and glycine were used as the gel maker and fuel respectively. The effect of molar ratio of citric acid to glycine on the grain size and morphology was evaluated. The optimized products were characterized by X-ray diffraction (XRD), field-emission scanning ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده نساجی 1390

پر مرغ یک محصول فرعی است که به مقدار زیادی موجود می باشد. تحقیقات معدودی در زمینه تولید پودر کراتین پر انجام شده است که هیچ کدام نتوانسته اند پودر در اندازه زیر 100 نانومتر تهیه کنند. الکترواسپری نسبت به دیگر روش های تولید پودر مزایایی همچون تولید ذرات کروی شکل، کوچک و یکنواخت را دارد. از این رو در این تحقیق کراتین پر به روش مناسب استخراج گردید و سپس نانو پودر کراتین به کمک روش الکترواسپری تهیه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی 1388

پودر فلورید کلسیم، پودری سفید رنگ با دانسیته ای حدود g/cm3 9/2، نقطه ذوب 1420 درجه سانتیگراد و نقطه جوش این ماده برابر 2533 درجه سانتیگراد می باشد. فلورید کلسیم از لحاظ ساختاری دارای ساختار فلوریت است. یون کلسیم (ca2+) دارای عدد همسایگی 8 است که منجر به قدرت پیوند یک دوم و چهار اتصال ظرفیتی به هر یون فلور می شود. ساختار حاصل دارای آرایش فشرده مکعبی یون های فلور است که در آن یون های ca2+ نیمی ا...

ژورنال: مواد نوین 2017

به دلیل کاربردهای بیولوژیکی و دارویی مختلف شناسایی شده برای نانوذرات نقره، سنتز نانوذرات نقره در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. روش فیتوسنتز، روشی با صرفه، دقیق و بی‌خطر  برای محیط زیست است. در روش‌های شیمیایی همواره این احتمال وجود دارد که مقادیر جزیی از مواد حلال بر روی نانوذرات نقره باقی بماند. در این کار پژوهشی همه واکنش‌گرهای شیمیایی از گرید تجزیه‌ای هستند و بدون خالص سازی اض...

ژورنال: شیمی کاربردی 2013
بهار خدادادی, علی یگانه فعال, مریم بردبار, نیلوفر ملاطایفه,

ZnO آلاییده شده با کاتیون های فلزی مختلف (نقره، کادمیم و مس) با غلظت های مختلفی از کاتیون های فلزی با روش سل-ژل سنتز شد. ساختار و خواص اپتیکی نمونه های سنتز شده و با روش اسپکتروسکوپی UV-Vis و FTIR مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت آلاینده کاتیون فلزی در ZnO ، شکاف انرژی جابجایی قرمز را از خود نشان می دهد. این انتقال به قرمز در اثر اضافه کردن آلاینده کاتیون فلزی نشان ده...

ژورنال: آب و فاضلاب 2015

هدف از این پژوهش، مطالعه جذب سطحی کادمیم بر روی نانوپودر سیلیکای تثبیت شده در آلژینات کلسیم و تعیین ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب بود. از راکتورهای جریان ناپیوسته برای بررسی تأثیر pH اولیه، زمان تماس و غلظت یون‌های فلزی بر جذب کادمیم استفاده شد. زمان تماس و pH اولیه مطلوب برای جذب سطحی کادمیم به‌ترتیب 120 دقیقه و 4 به‌دست آمد. با افزایش غلظت یون کادمیم از 10 به 1000 میلی‌گرم در لیتر، میزان ...

با توجه به نقش استیل استون بعنوان عامل کمپلکس و کنترل کننده فرآیند هیدرولیز در سنتز زیرکونیای تتراگونال بروش سل-ژل الکوکسیدی، تاثیر آن در غلظت های مولی گوناگون نسبت به غلظت پیش ماده الکوکسید زیرکونیوم مورد ارزیابی قرار گرفت. محصولات بدست آمده از این طریق، بوسیله تکنیک�های آنالیزی XRD، STA، FTIR و TEM مشخصه یابی شد و نتایج نشان داد که علیرغم کنترل فرآیند هیدرولیز و تاخیر قابل توجه در تشکیل ژل مو...