نتایج جستجو برای هیدروپرایمینگ

تعداد نتایج: 284  

بهاره محمدزاده, حسین علی آبادی,

به منظور بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر خصوصیات گیاهچه در ارقام مختلف آفتابگردان در شرایط مزرعه، آزمایشی به صورت فاکتوریل با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس اجرا گردید. عوامل مورد بررسی شامل سطوح هیدروپرایمینگ (صفر، 4، 8 و 12 ساعت قرار دادن بذور در آب مقطر) و ارقام آفتابگردان (آذرگل، گلشید و گلدیس) بودند. نتایج نشان داد تاثیر هیدروپرایمینگ بر درصد جوانه زنی، ...

ژورنال: :اکوفیزیولوژی بذر 0
آرزو پراور, دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوزی..., استادیار/دانشگاه شاهد نسرین سادات عیس..., دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوزی..., دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی...,

پرایمینگ بذر تکنیکی است که به واسطه آن بذور پیش از قرار گرفتن در بستر کشت آمادگی جوانه­زنی را به دست می­آورند. در این مطالعه اثر هیدروپرایمینگ بر جوانه­زنی و رشد گیاهچه سرخارگل در شرایط تنش شوری مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی  دانشگاه شاهد انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل پرایمینگ با آب مقطر در چهار سطح...

بوربور, امین, حمزه ئی, جواد, دادرسی, ولی ا..., سیدی, محسن , صادقی, فرشید ,

Priming is an effective method to improve seed viability that might be resulted to increase of seed germination percent and germination rate under stress conditions, such as drought stress. So, in this research the effect of seed priming on seed germination characteristics of safflower were evaluated under drought stress. A factorial experiment based on completely randomized design (CRD) with t...

انسیه اشرفی, خورشید رزمجو,

گلرنگ از جمله گیاهان دانه روغنی مقاوم به خشکی در مناطق خشک و نیمه خشک است اما این گیاه در مرحله جوانه زنی تا اسقرار نسبت به تنش خشکی حساس است. پرایمینگ بذر ممکن است برای افزایش مقاومت به خشکی گیاهان در مرحله جوانه زنی تا استقرار استفاده شود هدف از این آزمایش بررسی اثرات سودمند بذور هیدروپرایم شده بر برخی صفات فیزیولوژیک ارقام گلرنگ تحت شرایط تنش خشکی در مزرعه است. طرح آزمایشی...

ژورنال: تحقیقات بذر 2018
عزت اسفندیاری, مجید عبدلی,

تنش خشکی و پیش­تیمار کردن بذر تأثیر زیادی بر خصوصیات جوانه­زنی گیاهان می­گذارد. به­منظور بررسی اثر پیش­تیمار بذر بر جوانه­زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه گندم (رقم الوند) تحت تنش خشکی، آزمایشی طی سال 1394 در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه مراغه در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح تنش خشکی ناشی از پلی­اتیلن گلایکول (صفر و 12- بار) و دو سطح پیش­تیمار بذر (شاهد یا عدم پ...

ژورنال: به زراعی کشاورزی 2018

این پژوهش به‏منظور بررسی آثار تاریخ کاشت و هیدروپرایمینگ بر عملکرد دو رقم پنبه در سال 1392، در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل نخست (A) تاریخ کاشت در سه سطح شامل 9 اردیبهشت، 23 اردیبهشت و 6 خرداد، عامل دوم (B) هیدروپرایمینگ در دو سطح شامل شاهد (بدون پرایمینگ) و انجام هیدروپرایمینگ و عامل سوم (C) رقم در دو...

ژورنال: :اکوفیزیولوژی بذر 0
سمیه الیاسی راد, کارشناس پژوهش ، دانش آموخته کارشناسی ..., دانشیار / دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند ..., استادیار پژوهش / موسسه تحقیقات جنگل ه...,

مقدمه:آنغوزه گیاهی دارویی از خانواده چتریان است. محصول اقتصادی مهم این گیاه صمغی است که با نام آنغوزه شناخته می ­شود، این صمغ از طریق قطع طوقه گیاه استحصال می­ گردد. در حال حاضر تقریباً تمامی صمغ آنغوزه از اکوسیستم­ های طبیعی برداشت می ­شود. تقاضای بالای صنایع داروسازی برای فرآورده ­های حاصل از صمغ آنغوزه فرصتی منحصر به فرد را برای کشاورزان فراهم آورده تا اقدام به کشت آن در اراضی زراعی نمایند. ح...

Seed priming is a method which is a quite effective method for improving germination and seedling establishment. Two separate experiments were performed to determine the best hydro and osmopriming treatments effects on canola‘s seed germination. The experiments were performed in seed technology laboratory of Islamic Azad University, Karaj, Iran, 2014. The first experiment contained three ...

غلام نژاد سوره, سولماز, نجات زاده, فاطمه,

سابقه و هدف:  جعفری یکی از گیاهان مهم دارویی و خوراکی است.  پرایمینگ بذر تکنیکی است که به واسطه آن بذور پیش از قرارگرفتن در بستر کشت، از لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آمادگی جوانه زنی را به دست می آورند،  به طوری که نتیجه این عمل در جوانه زنی، استقرار اولیه گیاه، زودرسی و افزایش کمی و کیفی محصول قابل مشاهده می باشد. مواد و روش­ ها: در این مطالعه اثر هیدروپرایمینگ (آماده سازی بذر ) بر جوانه زنی ...

رسول جلیلیان, علی لطفی, فرهاد صادقی, مصیب نوروزی,

به‌منظور بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ بذر، روش کاشت و کم‏آبیاری بر عملکرد ذرت سینگل کراس 704، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال‌های 95-1394 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام‌آباد غرب اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل پرایمینگ بذر در دو سطح (بدون پرایم و هیدروپرایمینگ) و روش کاشت در دو سطح (روی پشته و در کف جوی) در سه محیط آبیاری (تأمین 100، 85 و 70 درصد نیاز...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید