نتایج جستجو برای کمر

تعداد نتایج: 2374  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده علوم 1389

چکیده ندارد.

Background: Central body fat is a better predictor than overall body fat for cardiovascular risk factors in both adults and children. Waist circumference has been used as a proxy measure of central body fat; and Waist-to-height ratio has been proposed as an alternative, conveniently age-independent measure of cardiovascular risk. The purpose of this research was to compared waist circumference,...

اخوان طبیب, افشان, بشتام, مریم, فاطمی, فرحناز, نجفیان, جمشید,

مقدمه: چاقی یکی از عوامل خطرزای ایجاد فشارخون است. اندازه‌ی دور کمر (WC) انعکاسی از چاقی تنه‌ای و هم‌چنین توزیع چربی در ناحیه‌ی شکم است. بنا بر این می‌توان ارتباطی بین WC و فشارخون به دست آورد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین WC و فشارخون بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی اقماری از طرح ملی بررسی بیماری‌های قلب و عروق است که در آن 7806 نفر بررسی شدند. نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای تصاد...

امیر احمدی, راضیه سپهری, رضا صالحی, شاهین گوهرپی, نادر معروفی,

زمینه و هدف: کنترل وضعیتی در افراد مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی دارای اختلال می باشد. بررسی این اختلال از طریق اعمال اغتشاش مکانیکی بیرونی ممکن است. تأثیر ارتعاش موضعی مکانیکی بر پاسخ های وضعیتی این بیماران در حضور اغتشاش خارجی کمتر بررسی شده است، لذا هدف این مطالعه بررسی توانایی حفظ ثبات وضعیتی در این بیماران پس از دریافت ارتعاش موضعی مکانیکی در حضور اغتشاش بیرونی بوده اس...

طوافیان, صدیقه السادات, قدیانی, لیلا, کاظم نژاد, انوشیروان,

مقدمه: کمر درد یکی از شایع ترین و پر هزینه ترین صدمات شغلی محسوب می شود و پرستاری از جمله  مشاغلی است که به علت ماهیت کاری با شیوع بالای کمر درد همراه است این عارضه مهمترین عارضه شغلی پرستاران با شیوع 90-56 درصد می باشد که هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از آن قابل توجه است این مطالعه با هدف تعین پیش بینی کننده های رفتارهای پیشگیری از کمر درد بر اساس نظریه شناختی اجتماعی در پرستاران مبتلا به...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 1368

چکیده ندارد.

اکبری, اصغر , حسینی فر, محمد , شهرکی نسب, ابوالفضل ,

زمینه و هدف: علی رغم مطالعات فراوان در زمینه درمان کمر درد، در مورد مناسب ترین مداخله درمانی توافقی وجود ندارد. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر تمرین های مکنزی با تمرین های ثبات دهنده کمر در بهبود عملکرد و درد مزمن کمر بود. روش بررسی:‌ در یک کارآزمایی بالینی سی و دو بیمار با تشخیص کمر درد مزمن از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تمرین های ثبات دهنده (16 نفر) و مکنزی (...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 1366

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1360

چکیده ندارد.

کشانی، , مرتضی, کمالی, نعمت اله, حاجی احمدی, محمود , محبوبی, اشرف ,

سابقه و هدف: انحناهای ستون مهره ای در جذب فشارهای وارده به ستون مهره ای و همچنین در استحکام بخشیدن به آن نقش اساسی دارند، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین جنس و چاقی با اندازه لوردوز سگمنتال و کامل کمر انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه بر روی 100 نفر داوطلب (54 نفر مرد و 46 نفر زن) بدون کمر درد با سن بین 70-20 سال انجام شده است. از ناحیه کمری ستون مهره ای هر یک از داوطلبین بصورت نیمرخ ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید