نتایج جستجو برای: Approach

تعداد نتایج: 1077939  

پایان نامه :0 1374

the aim of this study has been to find answers for the following questions: 1. what is the effect of immediate correction on students pronunciation errors? 2. what would be the effect of teaching the more rgular patterns of english pronunciation? 3. is there any significant difference between the two methods of dealing with pronuciation errore, i. e., correction and the teaching of the regular ...

Journal: :Medicine 2020
JianjianYin, YuqingJiang, LumingNong,

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ایلام 1390

چکیده زبان به عنوان یک وسیله در ایجاد و بازسازی سرمایه اجتماعی در چند دهه گذشته مورد توجه بوده است. اگر چه درباره سرمایه اجتماعی و سازه های مربوط به آن زیاد نوشته شده است ولی خیلی کم بر روی اینکه چطور زبان می تواند باعث ایجاد اعتماد یا بی اعتمادی بشود مطالعه ای انجام شده است. این مطالعه به منظور تحقق دو هدف انجام گرفته است. اول تلاش خواهد شد تا یک گونه شناسی از واژگانی که مردم کرد زبان شهر ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

هدف اصلی از این تحقیق به دست آوردن و مقایسه حق بیمه باورمندی در مدل های شمارشی گزارش نشده برای داده های طولی می باشد. در این تحقیق حق بیمه های پبش گویی بر اساس توابع ضرر مربع خطا و نمایی محاسبه شده و با هم مقایسه می شود. تمایل به گرفتن پاداش و جایزه یکی از دلایل مهم برای گزارش ندادن تصادفات می باشد و افراد برای استفاده از تخفیف اغلب از گزارش تصادفات با هزینه پائین خودداری می کنند، در این تحقیق ...

پایان نامه :0 1391

uncertainty in the financial market will be driven by underlying brownian motions, while the assets are assumed to be general stochastic processes adapted to the filtration of the brownian motions. the goal of this study is to calculate the accumulated wealth in order to optimize the expected terminal value using a suitable utility function. this thesis introduced the lim-wong’s benchmark fun...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی 1389

this study was conducted to investigate the impact of portfolio assessment as a process-oriented assessment mechanism on iranian efl students’ english writing and its subskills of focus, elaboration, organization, conventions, and vocabulary. out of ninety juniors majoring in english literature and translation at the university of isfahan, sixty one of them who were at the same level of writing...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1389

abstract nowadays, the science of decision making has been paid to more attention due to the complexity of the problems of suppliers selection. as known, one of the efficient tools in economic and human resources development is the extension of communication networks in developing countries. so, the proper selection of suppliers of tc equipments is of concern very much. in this study, a ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393

بررسی و مقایسه تفاوتها و شباهت های ترجمه ی درون زبانی و برون زبانی با تمرکز بر زبانشناسی متن. برای امر مقایسه میزان بسامد تصریح به کار رفته در ترجمه ی درون زبانی و نیز برون زبانی شاهنامه ی فردوسی مورد بررسی قرار گرفت.

Journal: :American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 2018
SivakumarArunachalam, JitendraSharan,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید