نتایج جستجو برای: Blood parameters

تعداد نتایج: 1272593  

Journal: :Stroke 1982
J G r o t t a R A c k e r m a n J C o r r e i a G F a l l i c k J C h a n g

Journal: :Pan African Medical Journal 2014
A d e d i r a n A d e w u m i A d e y e m o T i t i l o p e A k i n b a m i A k i n s e g u n G b a d e g e s i n A b i d o y e U c h e E b e l e A k a n m u A S u l a i m o n

Journal: :Vestnik of Astrakhan State Technical University 2018
S v e t l a n a N i k o l a e v n a I v a n o v a

Journal: :Clinical Infectious Diseases 2004
F . R . C o c k e r i l l J . W . W i l s o n E . A . V e t t e r K . M . G o o d m a n C . A . T o r g e r s o n W . S . H a r m s e n C . D . S c h l e c k D . M . I l s t r u p J . A . W a s h i n g t o n W . R . W i l s o n

2014
Adediran Adewumi Adeyemo Titilope A Akinbami A Akinsegun Gbadegesin Abidoye Uche Ebele Akanmu A Sulaimon

INTRODUCTION Full blood count (FBC), one of the most frequently requested for laboratory investigations, is a simple, fast and cheap test and is a reliable indicator of health. Due to its usefulness in the assessment of health status of individuals, its parameters in cord blood, a major source of haemopoietic stem cell transplantation and an ideal source for laboratory investigations for newbor...

Journal: :Stroke 1982
J Grotta R Ackerman J Correia G Fallick J Chang

This report describes the statistical relationship of several whole blood viscosity parameters and cerebral blood flow (CBF) in 53 consecutive patients and normal controls. Significant correlations were present between CBF and serum fibrinogen (P = .05), hematocrit (P less than .05), and a relationship involving both fibrinogen and hematocrit (P less than .01). We conclude that heightened whole...

Journal: :European Journal of Pediatrics 2013
A h m e t B o l a t O r h a n G u r s e l E m i n K u r e k c i A v n i A t a y O k a n O z c a n

Journal: :Journal of Diabetes Science and Technology 2008
T h e o d o r K o s c h i n s k y S a s c h a H e c k e r m a n n L u t z H e i n e m a n n

Journal: :Clinical Infectious Diseases 2005
M . P . W e i n s t e i n L . B . R e l l e r

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید