نتایج جستجو برای Cancer

تعداد نتایج: 431809  

Mobarhan Yektaie, Maleknesa, Vazifehshenas, Azar,

سرویکس یا گردن رحم قسمتی از اندام تولید زنانه است که دهانه آن به داخل واژن باز می شود. بعضی اعمال آن عبارتند از :  تولید مواد نرم کننده واژن - تولید موکوس که کمک به حرکت اسپرم می کند- حفظ جنین در رحم در طول بارداری

Niknami, Maryam, Rafat, Fatemeh, Rahebi, Seyedeh Marzieh,

 کانسر آندومتر شایعترین بدخیمی دستگاه تناسلی زنان است، که تقریبا 7 درصد کانسرهای زنان را شامل می شود و چهارمین کانسر زنان بعد از کانسرهای (پستان، ریه و کلورکتال) در آمریکا است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1387

هدف از پ‍ژوهش حاضر بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی و میزان استرس و رابطه تعاملی استرس و صفات شخصیتی در بیماران دارای اختلال سرطان سینه د رمقایسه با افراد عادی است. با توجه به هدف و متغیرها، این پژوهش در زمره تحقیقات علی- مقایسه ای است . بدین منظور ، تعداد 65 نفر بیمارسرطان سینه بستری در بخش سرطان انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی که دارای تشخیص کمتر از دو ماه بیماری بوده اند با استفاده از نمو...

AZIZA KHANAM, GHAZALA HAFEEZ RIZWANI, MOHAMMED TARIQ AFTAB, SALEHA HAIDER,

Serum alpha-tocopherol of98(62 male and 36 female) cancer patients and 30 (13 male and 17 female) control healthy subjects was investigated. The cancer patients showed a significantly low level of alpha-tocopherol as compared to control healthy subjects. Also, significantly higher levels of serum alpha-tocopherol were found in complete remission patients as compared to the partial response...

B. Ohadi, E. Azarnoosh, M. Vazirian*, Z. Yasrebinezhad,

Background and objectives: Nowadays cancer is one of the most important concerns of the society. The adverse effects of common therapeutics and resistance of some cancerous cells to treatment have brought the necessity of new approaches towards the issue. Polysaccharides are a group of carbohydrates found in natural sources. In the present article, our goal was to show the posi...

Abolghasem Bani Hashemi, Mirhadi Mortazavi,

This article has no abstract.

Marjan Mohammadi,

Rarely, do we think of cancer as “bacterial”, such that we are often told that “cancer is NOT contagious” Persistent bacterial infections cause persistent irritation of the host’s defense systems, which when ineffective in eradication of the infection, result in a multitude of self-destructive damages. This in some cases occurs to such severity that the resu...

Introduction: Cognitive linguists believe that metaphor is a cognitive phenomenon, and that what appears in language is just the aspect of cognitive phenomenon Metaphor is one of the basic interdisciplinary concepts that has been paid more attention to its fundamental role in various aspects of psychology, medicine, including cancer in recent years. Methods:. From the point of view of cognitiv...

  Rectal cancer is the second most common cancer in large intestine. The prevalence and the number of young patients diagnosed with rectal cancer have made it as one of the major health problems in the world. With regard to the improved access to and use of modern screening tools, a number of new cases are diagnosed each year. Considering the location of the rectum and its adjacent organs, ma...

Introduction: Cognitive linguists believe that metaphor is a cognitive phenomenon, and that what appears in language is just the aspect of cognitive phenomenon Metaphor is one of the basic interdisciplinary concepts that has been paid more attention to its fundamental role in various aspects of psychology, medicine, including cancer in recent years. Methods:. From the point of view of cognitiv...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید