نتایج جستجو برای: ISSR

تعداد نتایج: 1876  

2002
Theresa M. Culley

Dominant markers, such as RAPDs and ISSRs, have become popular in molecular studies in recent years. As an alternative to isozymes, these types of markers are especially attractive given their hypervariable nature, the vast numbers of loci that can be examined, and the small amount of fresh or dried material used per sample. However, one significant limitation is that in population genetic stud...

2010
Ragia Ibrahim Waleed Arafa

This is the second participation of Institute of Statistical Studies and Research (ISSR) group in CLEF 2010-Medical image retrieval track. This paper describes our experiments in monolingual and multilingual tasks. First, we test Paragraph Extraction (PE) and Sentence Selection (SS) approaches on the classical medical retrieval task (Ad-hoc), as well as on Case-based retrieval. Second, we compa...

2009
Waleed Arafa Ragia Ibrahim

This paper represents the first participation of the Institute of Statistical Studies and Research at Cairo University group in CLEF 2009-Medical image retrieval track. Our system uses Lemur toolkit for text retrieval. The main objective is to carry out retrieving medical image depending on associated image text. We experimented with different text features such as article title, image caption ...

Journal: :Journal of Central European Agriculture 2021
Y a n c h e v a S v e t l a P e t r o s M a v r o m a t i s

Journal: :Science Progress 2021
W a n n a p i m o l K r i a n g w a n i c h K o r a k o t N g a n v o n g p a n i t K i t t i s a k B u d d h a c h a t P u n t i t a S i e n g d e e S i r i w a d e e C h o m d e j S i r i l u c k P o n s u k s i l i C h a t c h o t e T h i t a r a m

Journal: :Genetics and Molecular Research 2017
L A R O l i v e i r a C A M a c h a d o M N C a r d o s o A C A O l i v e i r a A L A m a r a l A R C R a b b a n i A V C v A S L e d o

Journal: :Manglar 2020
C a r l o s Q u i j a n o Z u l i t a P r i e t o

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید