نتایج جستجو برای: Kidney

تعداد نتایج: 241233  

Kidney transplantation in patients with end stage renal disease is preferred to dialysis because transplantation provides a better quality of life andimproved survival. However, the gap between the supply and demand for a renal allograft is widening and the waiting time is increasing. Iranian protocol, a controlled transplant program supported by the government for living unrelated donors, was ...

Farzaneh Najafi,

The rise in the prevalence of chronic kidney disease (CKD) and an increase in the prevalence of obesity in parallel in the recent years is a great concern. CKD increases the rate of cardiovascular disease (CVD) and development of end-stage renal disease, and leads to premature death. Although no direct causality link between obesity and CKD can yet be established, this appears highly probable. ...

Journal: :Wiley Interdisciplinary Reviews: Developmental Biology 2014
B i n u M . P a u l G r e g o r y B . V a n d e n H e u v e l

Journal: :Journal of Evidence Based Medicine and Healthcare 2015
H e m a l a t h a D e v i K o m a r a b a t t i n a R a t t a i a h N a g e s h w a r R a o R K o t i k a l a P r a b h a k a r a R a o

Journal: :Canadian Medical Association Journal 2018
R i c h a r d J . S t e v e n s J u l i e E v a n s J a s o n O k e B e n j a m i n S m a r t F . D . R i c h a r d H o b b s E l i z a b e t h H o l l o w a y J e r e m y H o r w o o d M a r i o n J u d d L o u i s e L o c o c k J u l i e M c L e l l a n R a f a e l P e r e r a

Reza Saidi,

Kidney Transplantation in children is the treatment of choice to treat end stage renal disease. Improvements in immunosuppressive management have dramatically reduced the risk of early acute rejection and graft loss, however the long term results in terms of graft survival and morbidity still require search for new immunosuppressive regimens. Reducing of side effects are the challenges for impr...

Journal: :World Journal of Nephrology 2015
S a l v a d o r L o p e z - G i a c o m a n

Journal: :American Journal of Kidney Diseases 2021
A l e k s a n d a r D e n i c R i c h a r d J . G l a s s o c k A n d r e w D . R u l e

Journal: :Journal of Evolution and Health 2017
L y n d a F r a s s e t t o

Journal: :Kidney International 2021
Anna Julie Peired Elena Lazzeri Francesco Guzzi Hans-Joachim Anders Paola Romagnani

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید