نتایج جستجو برای: beta vulgaris

تعداد نتایج: 209975  

ژورنال: :چغندرقند 2012
سیدباقر محمودی

در این مطالعه که با هدف بررسی روند تغییرات غلظت ویروس bnyvv طی فصل رشد انجام شد، از شش رقم دوروتی، لاتی‎تیا (ارقام مقاوم)، زرقان (رقم متحمل)، شیرین (رقم حساس)، f2-93 (جمعیت f2 حامل 75% ژن مقاوم rz2) و bc1-261-99 (جمعیت bc1 حامل 25% ژن مقاومrz2) استفاده شد. شش تیمار فوق در قالب طرح کرت‎های خرد شده بر پایه بلوک‎های کامل تصادفی با چهار تکرار کاشته شدند. در چهار تاریخ مختلف به عنوان کرت‎های اصلی (د...

ژورنال: :بیماریهای گیاهی 2011
رضا ندایی نیا عبدالرحمان فصیحیانی

بیماری باکتریایی نکروز آوندی و پوسیدگی ریشه چغندر قند (beta vulgraris) ناشی از  betavasculorum pectobacterium ٬ یکی از عوامل مهم پوسیدگی ریشه چغندر قند در استان فارس محسوب می شود. این بیماری در سال های اخیرگسترش نسبتاً وسیعی در این استان داشته است. به منظور تعیین دامنه میزبانی عمدتاً در تعدادی از گیاهان زراعی خانواده کدوئیان وسولاناسه از دو جدایه نمونه استفاده شد. جدایه های مورد بررسی با ایجاد زخ...

Journal: :international journal of advanced biological and biomedical research 2014
fatemeh barzegari leila yaghmayea mahshid souri

in natural ecosystems, biological relationships have serious effects on system stability. allelopathic is negative or positive effect of a plant on other plant growth. today this word is used for rangelands, same as agricultural areas. because of good herbage production, medicago is most common plant in agricultural rotations and rangelands. therefore investigation of its allelopathic qualities...

Journal: :Antimicrobial agents and chemotherapy 1988
Y Ikeda T Nishino

Fifteen beta-lactam antibiotics were divided into four classes based on their antibacterial actions and beta-lactamase-inducing activities in Proteus vulgaris. One of these groups, which included cefmenoxime, ceftriaxone, cefuzonam, and cefotaxime, showed a clear paradoxical antibacterial activity against P. vulgaris. This group showed growth-inhibitory activity at relatively low concentrations...

Journal: :journal of agricultural science and technology 2015
m. bakooie e. pourjam s. b. mahmoudi n. safaie m. naderpour

linked and/or gene-based molecular markers have been used widely in marker-assisted selection (mas) to differentiate resistant and susceptible genotypes. resistance to meloidogyne spp. in beta vulgaris l. is mediated by a single dominant gene (r6m-1). using allele-specific primers (asps), an snp marker harboring a single nucleotide polymorphism (a/g), linked to the resistance gene was developed...

ژورنال: :بیماریهای گیاهی 0
رضا ندایی نیا نویسنده عبدالرحمان فصیحیانی مسئول مکاتبه

بیماری باکتریایی نکروز آوندی و پوسیدگی ریشه چغندر قند (beta vulgraris) ناشی از  betavasculorum pectobacterium ٬ یکی از عوامل مهم پوسیدگی ریشه چغندر قند در استان فارس محسوب می شود. این بیماری در سال های اخیرگسترش نسبتاً وسیعی در این استان داشته است. به منظور تعیین دامنه میزبانی عمدتاً در تعدادی از گیاهان زراعی خانواده کدوئیان وسولاناسه از دو جدایه نمونه استفاده شد. جدایه های مورد بررسی با ایجاد زخ...

2016
Sepide Miraj

Beta vulgaris is a plant native to Mediterranean, the Atlantic coast of Europe, the Near East, and India belong to Amaranthaceae, Genus Beta, and Subfamily Betoideae. The aim of this study is to overview Chemistry and pharmacological effect of beta vulgaris . This review article was carried out by searching studies in PubMed, Medline, Web of Science, and IranMedex databases up to 2016.Among 89 ...

Journal: :Annals of botany 2008
Gerhard Menzel Daryna Dechyeva Torsten Wenke Daniela Holtgräwe Bernd Weisshaar Thomas Schmidt

BACKGROUND AND AIMS The aim of this work was the identification and molecular characterization of novel sugar beet (Beta vulgaris) repetitive sequences to unravel the impact of repetitive DNA on size and evolution of Beta genomes via amplification and diversification. METHODS Genomic DNA and a pool of B. vulgaris repetitive sequences were separately used as probes for a screening of high-dens...

Beta vulgaris belongs to the family Amaranthaceae and was found to have halophytic ancestors. The objective of this study was to investigate the effect of sodium chloride on seed germination, therefore the early stages of seedling growth of Beta vulgaris grown under different salinity levels (0, 100, 150 and 200 mM of NaCl) were studied. The experiment was laid out in a completely randomized de...

ژورنال: :چغندرقند 2011
عبدالمحمد دریاشناس

روش تجزیه گیاه به‪طور موفقیت‪آمیزی برای ارزیابی تغذیه آن، توصیه کودی و افزایش کارایی کودها در زراعت چغندرقند استفاده می‪شود. روش تلفیقی تشخیص و توصیه (dris) سیستم جامع تفسیر نتایج تجزیه گیاه است و تا حدود زیادی نارسایی‪های روش حد بحرانی و دامنه کفایت را مرتفع ساخته است. مصرف بیش از حد کودها باعث افزایش عملکردریشه می‪شود ولی کیفیت محصول را کاهش می‪دهد. لذا ضروری است کودهای شیمیایی به صورت بهینه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید