نتایج جستجو برای: chenopodium album

تعداد نتایج: 3914  

2013
Jack J. S. van Rensen

V ictor B. Curwiel, G ert Schansker, O scar J . de Vos, and Jack J. S. van Rensen Department of Plant Physiology, Agricultural University Wageningen, Arboretumlaan 4, 6703 BD Wageningen, The Netherlands Z. Naturforsch. 4 8 c , 2 7 8 -2 8 2 (1993); received November 26, 1992 Chloroplasts, Triazine-Resistance, Photosystem II, Photoinhibition, Fluorescence Triazine-resistant and susceptible Chenop...

Journal: :E3S Web of Conferences 2021
N a t a l y a S . A r k h i p o v a K a d r i y K . I b r a g i m o v a A l i s a R . I l y a s o v a

2010
L.A. Usman A.A. Hamid N.O. Muhammad N.O. Olawore T.I. Edewor B.K. Saliu

Hydrodistilled leaves of Chenopodiumalbum yielded 0.64 % v/w of essential oil. GC and GC/MS analyses of the oil revealed that the bulk of the oil was constituted by aromatic compounds (60.1 %). The abundant constituents of the oil were: p- cymene (40.9 %), ascaridole (15.5 %), pinane-2-ol (9.9 %), α-pinene (7.0 %), β-pinene (6.2 %) and α-terpineol (6.2 %). The oil displayed strong anti-inflamma...

2012
Golnaz Tajadod Roxana Moogouei

Lamb’s quarters goosefoot (with scientific name “Chenopodium album L.”) can absorb and purify heavy metals from environment. Cesium is one of pollutant and basic elements. Due to similarity to potassium, it can be absorbed by plants intensively. According to its absorption from the environment, cesium effect on anatomical and ontogenical structure of plant was studied. For this purpose, plant s...

Journal: :Plant physiology 1980
J M Lawrence R J Foster H E Herrick

The nitrite-reducing activity of the normal susceptible biotype of lambsquarters (Chenopodium album L.) was strongly inhibited by atrazine in the assay medium, both in the case of the in vivo assays of leaf discs in light, and in vitro photoreduction assays of crude extracts. In vitro assays of crude extracts with methylviologen or ferredoxin supplying the reducing potential were not inhibited ...

Journal: :American journal of botany 2005
Nile S Kurashige Anurag A Agrawal

Competition and herbivory are ubiquitous environmental challenges that affect most plants. We examined the influence of phenotypic responses to either competition or herbivory on the subsequent response of the plants to the other factor. The stem-elongation response of Chenopodium album to light competition attenuated its resistance to caterpillar herbivory in terms of herbivore mortality, but ...

Journal: :Iranian journal of immunology : IJI 2008
Tahereh Mousavi Alireza Salek Moghadam Reza Falak

BACKGROUND There are many therapeutic methods for allergic conditions. CpG oligonucleotides play a critical role in immunity via the augmentation of Th1 and suppression of Th2 responses. OBJECTIVE In the present study we aimed to estimate the effectiveness of intranasal administration of CpG ODN plus Chenopodium album allergen in allergic asthma compared with the administration of allergen al...

Journal: :Agronomy 2020
A n d r e w M c K e n z i e - G o p s i l l G a v i n G r a h a m M a r t i n L a f o r e s t S e b a s t i a n I b a r r a S h e l d o n H a n n C a m e r o n W a g g

Journal: :ATHENS JOURNAL OF SCIENCES 2015
M a s a r r a t M i g a h i d A m a l F a k h r y A z h a r A h m a d

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید