نتایج جستجو برای: chenopodium album

تعداد نتایج: 4154  

ژورنال: :مجله گیاهشناسی ایران 2006
فاطمه زرین کمر

در طی این تحقیق آناتومی برگ در گونه های kochia prostrata, chenopodium album  و noaea mucronata ازخانواده اسفناج مورد مطالعه قرار گرفت. تراکم روزنه درواحد سطح، و اندازه و نوع روزنه، تراکم کرک ونوع آنها مقایسه گردید. مشخصات برگ در برش عرضی بیانگر آناتومی کرانزدر دو گونه میباشد.تغییرات ساختمانی برگ از جمله بافت ذخیره کننده آب بیانگر سازش این نوع گیاهان در زیستگاههای خشک است.

ژورنال: :فیزیولوژی محیطی گیاهی 2015
ابراهیم غلامعلی پور علمداری جواد بیات کوهسار امیر قربانی علی محمد خوجه فاطمه حسنعلی زاده چاری

هدف از این آزمایش آنالیز کیفی برخی متابولیت های ثانویه و ارزیابی کمی برخی ترکیبات شیمیایی اولیه و ثانویه  در علف های هرز رایج  منطقه گنبد کاووس شامل amaranthus retroflexus، chenopodium album، sorghum halepense، echinochloa crus-galli، cynodon dactylonوportulaca oleraceaدر مرحله رسیدگیبود. آنالیز کیفی نشان داد که ساپونین ها و ترپنوئیدها در همه گونه های مورد بررسیحاضر بودند. تنها تانن ها در  cyno...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید