نتایج جستجو برای: chenopodium album

تعداد نتایج: 3914  

Journal: :Indian Journal Of Agricultural Research 2019
J a w a d a y n T a l i b A l k o o r a n e e H a s a n H a d i A l - k h s h e m a w e e M u t a z A b d u l K a d h i m A l - b a d r i M a h a S h a k e r A l - s r a i H a d e e l H a m a z a h D a w e r

B. Mirshekari

To study interferential effect of lamb's-quarters (Chenopodium album L.) on marigold (Calendula officinalis) yield and lamb's-quarters seed production two factorial field experiments were conducted in Tabriz, Iran, during 2010-2011. Treatments were densities of lamb's-quarters (0, 2, 4, 6 and 8 plants per meter row) and relative times of its emergence (0, 10, 20, 30 and 40 days after marigold e...

Journal: :New Phytologist 1981
R I C H A R D C H I L D D . C . M O R G A N H A R R Y S M I T H

DOR: 98.1000/2383-1251.1397.5.137.9.1.1608.41 Extended abstract Introduction: Interference caused through weeds’ and crops’ competition for environmental resources and allelopathy brings about damage in crop species. Allelopathy is defined as a direct or indirect inhibiting or provoking effect of a plant on other plants through the production of chemical compounds introduced into the envi...

Alireza Salek Moghadam Reza Falak Tahereh Mousavi,

Background: There are many therapeutic methods for allergic conditions. CpG oli-gonucleotides play a critical role in immunity via the augmentation of Th1 and suppres-sion of Th2 responses. Objective: In the present study we aimed to estimate the effec-tiveness of intranasal administration of CpG ODN plus Chenopodium album allergen in allergic asthma compared with the administration of allergen...

ژورنال: The Iranian Journal of Botany 2010
سید محمد مهدی حمدی, طاهر نژادستاری مریم ملک‌لو مصطفی اسدی,

در فلور ایرانیکا گونه  Chenopodium album دارای دو زیر گونه Ch. album subsp. album   و   Ch. album subsp. iranicum است. در فلور ایران Chenopodium album دارای سه زیر گونه Ch. album subsp. album ، Ch. album subsp. iranicum    و Ch. album subsp. striatum است. زیر گونه Ch. album subsp. striatum مترادف Ch. strictum  می‌باشد. در این تحقیق زیر گونه Chenopodium album subsp. iranicum به سطح گونه ارتقاء م...

سازگاری اکولوژیکی علف‌های هرز برای رویش در محیط‌های آلوده به فلزات سنگین و عناصر رادیواکتیو، همچنین قدرت این گیاهان در پالایش آب، خاک، آب‌های زیرزمینی و لجن می‌تواند مبنای استقرار سیستم گیاه پالائی آب با علف‌های هرز محسوب شود. لذا در این مقاله رشد‌هایدروپونیک دو گونه علف هرز Chenopodium album و Amaranthus chlorostchys به منظور پالایش پساب مورد مقایسه قرار گرفته و کارائی پالایش سزیم سنجیده شده ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید