نتایج جستجو برای: chenopodium album

تعداد نتایج: 4154  

Journal: :Contemporary Agriculture 2021

Summary Allelopathic effects of different plant allelochemicals have become the focus studies that aim to determine new pesticidal compounds. Plant extracts with chemical compositions can be obtained using methods extraction, whereas dealing allelopathic properties use biotests obtain fast and precise results. Such were undertaken after noticing industrial hemp (Cannabis sativa L.) on surroundi...

ژورنال: :آفات و بیماری های گیاهی 2012
مهدی پیرنیا رسول زارع حمیدرضا زمانی زاده اکبر خداپرست علیرضا جوادی اصطهباناتی

به منظور شناسایی گونه های passalora، 9 نمونه گیاهی با علایم لکه برگی از نقاط مختلف استان های اردبیل، آذربایجان شرقی و استان های شمالی در طول بهار سال های 90-1389 جمع آوری و جهت مطالعه به آزمایشگاه منتقل شدند. علاوه بر این نمونه های موجود در مجموعه قارچ های وزارت جهاد کشاورزی واقع در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور نیز بازبینی شدند و کلید تشخیص برای 14 گونه فراهم گردید. با بررسی نمونه ها، 8 گونه ا...

Journal: :reports of biochemistry and molecular biology 0
abdol-reza varasteh tel: +98 511-7112410; fax: +98 511-7112616 mojtaba sankian immuno-biochemistry lab, immunology research center, mashhad university of medical sciences (mums), mashhad, iran terumi midoro-horiuti indoor biotechnologies, inc., charlottesville, virginia, usa. malihe moghadam mohamad taghi shakeri immuno-biochemistry lab, immunology research center, mashhad university of medical sciences (mums), mashhad, iran edward g. brooks department of pediatrics, university of texas medical branch, galveston, texas, usa

background: the cultivation of saffron is expanding through the southeast of iran, and allergy to saffron pollen occurs in workers involved in processing this plant. we aimed to clone, sequence and express a major allergen involved in saffron pollen allergy, and to compare the recombinant with the natural allergen. methods: the n-terminal amino acid sequence of cro s 1, an allergen from saffron...

Ali Daneshvar Fatemeh Mostaghni, Majid Sakhaie

Green synthesis of nanoparticles makes use of environmental friendly, non-toxic and safe reagents. In this study, we synthesised CoFe2O4 in a green approach, using leaf extract of Chenopodium album. The structure of the synthesised sample were analyzed by X-ray diffraction methods. The synthesised Photocatalyst was applied for photo degradation of methy orange as a reliable model pollutant. The...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید