نتایج جستجو برای: chenopodium album

تعداد نتایج: 4154  

Journal: :دانش علف های هرز ایران 0
محمد عبداللهیان محقق ر.ج فرود ویلیامز استاد دانشگاه

the effects of above and below-ground competition between chenopodium album and sugar beet (beta vulgaris) on growth, yield and quality of two sugar beet cultivars of morphologically contrasting growth habit have been investigated a factorial experiment (2 × 4) under glass-house conditions in a randomised complete block design with three replications was done. c. album and two sugar beet cultiv...

ابراهیم غلامعلی پور علمداری, امیر قربانی جواد بیات کوهسار علی محمد خوجه فاطمه حسنعلی زاده چاری

هدف از این آزمایش آنالیز کیفی برخی متابولیت‌های ثانویه و ارزیابی کمی برخی ترکیبات شیمیایی اولیه و ثانویه  در علف‌های‌هرز رایج  منطقه گنبد کاووس شامل Amaranthus retroflexus، Chenopodium album، Sorghum halepense، Echinochloa crus-galli، Cynodon dactylonوPortulaca oleraceaدر مرحله رسیدگیبود. آنالیز کیفی نشان داد که سا...

2012
K. M. Abdul RAOOF M. Badruzzaman SIDDIQUI

The present laboratory experimental study was conducted to evaluate the allelopathic potential of Tinospora cordifolia (Willd.) Miers on seed germination and seedling growth of weed plants (Chenopodium album L. Chenopodium murale L., Cassia tora L. and Cassia sophera L.). Root and aerial root aqueous extracts of Tinospora at 0.5, 1.0, 2.0 and 4.0% concentrations were applied to determine their ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید